زماني كه با استفاده از Console در حال ديدن تنظيمات روتر هستم خطوط اطلاعاتي نمايش داده ميشود و وضعيت لاين ها را نمايش ميدهد و اين موجب مي شود كه محلي را كه تايپ ميكرديم گم كنم و مجبور شوم كليد Enter زا بزنم براي جلوگيري از اين امر چه بايد بكنم؟؟؟؟
استفاده از دستورات terminal no monitor , logging synchronous,
موثر واقع نشد.موضوعات مشابه: