صفحه 3 از 7 اولیناولین 1 2 3 4 5 6 7 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 31 تا 45 از مجموع 92

موضوع: بانک اسکریپت پرشین نـتـورک

  
 1. #31
  نام حقيقي: amin masoudi fard

  خواننده شناسه تصویری kamelot
  تاریخ عضویت
  Dec 2009
  محل سکونت
  mashad
  نوشته
  103
  سپاسگزاری شده
  96
  سپاسگزاری کرده
  26

  اطلاعات مربوط به GP یک OU

  ممنون از همه ی دوستان

  کد:
  On Error Resume Next
  
  Set objContainer = GetObject _
    ("LDAP://ou=Sales,dc=NA,dc=fabrikam,dc=com")
   
  strGpLink = objContainer.Get("gPLink")
  intGpOptions = objContainer.Get("gPOptions")
   
  If strGpLink <;>; " " Then
    arrGpLinkItems = Split(strGpLink,"]")
    For i = UBound(arrGPLinkItems) to LBound(arrGpLinkItems) + 1 Step -1
      arrGPLink = Split(arrGpLinkItems(i-1),";")
      strDNGPLink = Mid(arrGPLink(0),9)
      WScript.Echo GetGPOName
      Select Case arrGPLink(1)
      Case 0
        WScript.Echo "No Override is cleared and the GPO is enabled."
      Case 1
        WScript.Echo "No Override is cleared and the GPO is disabled."
      Case 2
        WScript.Echo "No Override is checked and the GPO is enabled."
      Case 3
        WScript.Echo "No Override is checked and the GPO is disabled."
     End Select
    Next
    WScript.Echo VbCrLf
  End If
   
  If intGpOptions = 1 Then
    WScript.Echo "Block Policy Inheritance is checked."
  Else
    WScript.Echo "Block Policy Inheritance is not checked."
  End If
    
  Function GetGPOName
    Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection") 
    objConnection.Open "Provider=ADsDSOObject;"  
   
    Set objCommand = CreateObject("ADODB.Command")
    objCommand.ActiveConnection = objConnection
   
    objCommand.CommandText = _
      "<LDAP://cn=Policies,cn=System,dc=NA,dc=fabrikam,dc=com>;;" & _
        "distinguishedName,displayName;onelevel"
    Set objRecordSet = objCommand.Execute
   
    Do Until objRecordSet.EOF
      If objRecordSet.Fields("distinguishedName") = strDNGPLink Then
        GetGPOName = objRecordSet.Fields("displayName")
        objConnection.Close
        Exit Function
     End If
     objRecordSet.MoveNext
    Loop
    objConnection.Close
  End Function  mahyar49 سپاسگزاری کرده است.

 2. #32
  نام حقيقي: Ehsan Gholami

  عضو عادی شناسه تصویری ehsan653
  تاریخ عضویت
  Aug 2009
  محل سکونت
  Tehran
  نوشته
  505
  سپاسگزاری شده
  159
  سپاسگزاری کرده
  341
  سلام
  یه فایل بت که هرچیزی رو می شه توش گنجوند برای استفاده کاربری آسون .
  البته نقص امنیتی بزرگیه .ولی خوب گفتم شاید به درد بخوره !
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  title Import Shared Drives ver .1.0.2

  ECHO OFF
  cls
  :menu
  echo.
  echo ...........................................
  echo Import Shared Drives
  echo ...........................................
  echo.
  echo 1. Import Drives.
  echo 2. Delete Drives.
  echo 3. Exit.
  echo.
  set /p backup= Type 1, 2 or 3 then press enter:
  if %backup%==1 goto export
  if %backup%==2 goto import
  if %backup%==3 goto exit
  :export
  net use * \\server\d "user name" /"password"
  echo the command completed successfully.
  goto menu
  :import
  net use * /delete
  echo the command completed successfully.
  goto menu

  -----------------------------------------------------------------
  به جای user name باید یوزر مناسب و به جای password پسوردش نوشته بشه .
  این رو به صورت یه فایل bat ذخیره کنید کاربر بعد از اجرا با انتخاب کلید 1 آدرس مورد نظر رو روی دستگاهش مپ می کنه ،با 2 درایو حذف و با 3 پنجره بسته می شه .


  Jasad سپاسگزاری کرده است.

 3. #33
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  تعیین OS ویندوز

  This Windows PowerShell script uses WMI to determine the OS Version ex: Windows XP, Windows Vista, etc. You can target a remote computer to reteive its information as well

  WindowsPowerShell

  کد:
  Param($computer = "localhost")
  
  
  
  Function Get-OSVersion($computer,[ref]$osv)
  
  {
  
   $os = Get-WmiObject -class Win32_OperatingSystem `
  
      -computerName $computer
  
   Switch ($os.Version)
  
   {
  
    "5.1.2600" { $osv.value = "xp" }
  
    "5.1.3790" { $osv.value = "2003" }
  
    "6.0.6001" 
  
          {
  
           If($os.ProductType -eq 1)
  
            {
  
            $osv.value = "Vista"
  
            } #end if
  
           Else
  
            {
  
            $osv.value = "2008"
  
            } #end else
  
          } #end 6001
  
    "6.1.7600"
  
          {
  
           If($os.ProductType -eq 1)
  
            {
  
            $osv.value = "Win7"
  
            } #end if
  
           Else
  
            {
  
            $osv.value = "2008R2"
  
            } #end else
  
          } #end 7600
  
     DEFAULT { "Version not listed" }
  
   } #end switch
  
  } #end Get-OSVersion
  
  
  
  # *** entry point to script ***
  
  $osv = $null
  
  Get-OSVersion -computer $computer -osv ([ref]$osv)
  
  $osv  ویرایش توسط patris1 : 2010-02-22 در ساعت 02:58 AM
  mahyar49 سپاسگزاری کرده است.

 4. #34
  نام حقيقي: حمید قنبریان

  خواننده
  تاریخ عضویت
  Oct 2009
  محل سکونت
  کرج
  نوشته
  501
  سپاسگزاری شده
  522
  سپاسگزاری کرده
  203

  اضافه کردن فونت

  با سلام و درود خدمت همه عزیزان

  از این اسکریپت برای اضافه کردن یک فونت در سیستم استفاده میشود .

  کد:
  'Fontadd.vbs
  Dim RootDse, RootPath 
  Dim ouComputers, Computer, oComputerList
  Dim oPing, objStatus, oFso
  Dim UpdateSourceDir, sCmd, FontFile
  'this directory should contain this script,
  'the font file to push, and the installfont.vbs file
  UpdateSourceDir = "d:\NewFont"
  FontFile = "Mitra.TTF"
  Set RootDse = GetObject("ldap://RootDse")
  RootPath = "OU=Computers,OU=fabrikam," & RootDse.get("DefaultNamingContext")
  'need a filesystem object to do the copy stuff
  Set oFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
   
  'the command to be executed in a remote process
  sCmd = "c:\windows\system32\cscript.exe c:\temp\installfont.vbs " & UpdateSourceDir & "\" & FontFile & " //B"  
  'get the list of computers to enumerate through
  Set oComputerList = GetObject("LDAP://" & RootPath)
  For Each Computer In oComputerList
      'if the computer is alive then perform the update
      Set oPing = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}")._
        ExecQuery("select * from Win32_PingStatus where address = '"_
        & Computer.Name & "'")
        For Each objStatus in oPing
          If Not IsNull(objStatus.StatusCode) And objStatus.StatusCode = 0 Then 
              'perform the steps needed for the update
              UpdateTargetDir = "\\" & Computer.Name & "\c$\temp"
   
              'make sure the target directory exists
              If Not oFso.FolderExists(UpdateTargetDir) Then
                oFso.CreateFolder(UpdateTargetDir)
              End If
   
              'copy the font file to the remote computer
              oFso.CopyFile UpdateSourceDir & "\" & FontFile, UpdateTargetDir & "\" & FontFile
              'copy the script that installs the font to the remote computer
              oFso.CopyFile UpdateSourceDir & "\installfont.vbs", UpdateTargetDir & "\installfont.vbs"
              'grab a handle to a process on the remote computer
              Set oTarget = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!" & _
                     "\\" & Computer.Name & "\root\cimv2:Win32_Process")
             'fire the script in a remote process
             iResult = oTarget.Create("cmd /c " & sCmd ,,,iProcId)
          End If
         Next   
  Next
   
  'contents of the installfont.vbs file 
  Const FONTS = &H14&
  Dim oShell, oFolder
  'the caller should include the path to the font file to be installed
  If Wscript.Arguments.Count = 1 Then
    Set oShell = CreateObject("Shell.Application")
    Set oFolder = oShell.Namespace(FONTS)
    oFolder.CopyHere Wscript.Arguments(0)
  Else
    Wscript.Quit
  End If  mahyar49 سپاسگزاری کرده است.

 5. #35
  نام حقيقي: +++AnathemA+++

  عضو ویژه شناسه تصویری mahyar49
  تاریخ عضویت
  May 2009
  محل سکونت
  021
  نوشته
  913
  سپاسگزاری شده
  879
  سپاسگزاری کرده
  673
  سلام
  پاک کردن کامل محتوای Event Viewer
  این اسکریپت کاملا Event Viewer را تخلیه می کند...

  محتوای زیر را در یک فایل vbs ذخیره کنید...

  کد:
   
  strComputer = "." 
  Set oWMIService = GetObject("winmgmts:" _ 
  & "{impersonationLevel=impersonate,(Security)}!\\" & _ 
  strComputer & "\root\cimv2" ) 
  Set cLogFiles = oWMIService.ExecQuery _ 
  ("SELECT * FROM Win32_NTEventLogFile" ) 
  For Each oLogfile in cLogFiles 
  oLogFile.ClearEventLog() 
  Next  SADEGH65، mmj و hosseini-n سپاسگزاری کرده‌اند.

 6. #36
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  فعال کردن تشخیص Gateway کار افتاده

  Enable Dead Gateway Detection for All Network Adapters

  VBScript

  کد:
  On Error Resume Next
  
  strComputer = "."
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
  
  Set objNetworkSettings = objWMIService.Get("Win32_NetworkAdapterConfiguration")
  objNetworkSettings.SetDeadGWDetect(True)  SADEGH65 و amir_vh سپاسگزاری کرده‌اند.

 7. #37
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  درست کردن route با استفاده ازDNS

  Create a Route Through DNS Record

  VBScript
  کد:
  strDNSServer = "atl-dc-03.fabrikam.com"
  strContainer = "fabrikam.com"
  strOwner = "atl-srv-01.fabrikam.com"
  intRecordClass = 1
  intTTL = 600 
  intPreference = 1
  strRouter = "router.fabrikam.com"
   
  strComputer = "."
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
    & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & _
      "\root\MicrosoftDNS")
  
  Set objItem = objWMIService.Get("MicrosoftDNS_RTType")
  errResult = objItem.CreateInstanceFromPropertyData _
    (strDNSServer, strContainer, strOwner, intRecordClass, _
      intTTL, intPreference, strRouter)  SADEGH65 سپاسگزاری کرده است.

 8. #38
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  بدست آوردن WAN IP از روتر Linksys WRT54G

  Retrieve a WAN IP Address From a Broadband Router

  (Queries a broadband router for a WAN IP Address and, if needed, updates the address stored in the registry)

  VBScript
  کد:
  'Broadband Router WAN-IP Address Retrieval. 
  '(c) 2006, Dr. F.M. (Mike) Covington, LanCanyon Labs
  'SAMPLE / EXAMPLE VBScript Code
  '=============================================================
  
  'This script retrieves the external DHCP WAN IP address from a Linksys WRT54G Broadband
  'Router and checks it against the previously retrieved IP address stored in a Registry key.
  'If the two IP addresses do not match, it updates the stored IP address in the Registry and
  'then sends a text message to a cell phone, indicating the new IP address.
  'This should be run as Administrator as a scheduled (hourly) task for automated checking.
  ==============================================================
  
  Set objShell = CreateObject("wscript.shell")
  
  Set xml = CreateObject("Microsoft.XMLHTTP")
  
  'NOTE: Replace all placeholders with appropriate addresses, names, passwords, etc.
  
  
  'Replace the below Broadband Router's internal IP address, 
  '  administrator's name, and password, as necessary"
  
  
  xml.Open "GET", "http://192.168.1.100/StaRouter.htm", True, "administrator","admin"
  
  xml.Send
  
  
  'The following line gives the router's script code time to retrieve the WAN address.
  
  wscript.sleep 2000
  
  'The code below locates the IP address in the returned HTML and then 
  
  'performs some text formatting to ensure that only the address is returned.
  
  x=15
  
  IP = mid(xml.responsetext,instr(xml.responsetext,"var wan_ip = ")+14,x)
  
  do while instr(IP,"""")
  
    x=x-1
  
    IP=mid(IP,1,x)
  
  loop
  
  'check for IP change and store new IP if changed
  
  x = objshell.regread("HKLM\Software\OfficeIP\CurrentIP")
  
  objshell.regwrite "HKLM\Software\OfficeIP\LastCheck",date & " @ " & time
  
  If x <> IP then
  
    objshell.regwrite "HKLM\Software\OfficeIP\CurrentIP",IP
  
    'Send IP as text message to cell phone
  
    set objEMail=createobject("cdo.message")
  
    objemail.to = "PLACEHOLDER: Your Cell Phone's Text Msg Address Here"
  
    objemail.from = "PLACEHOLDER: Your PC's (or your) E-mail Address Here"
  
    objemail.subject = "IP Info"
  
    objemail.textbody = "WAN-IP:" &vbcrlf& IP
  
    objEmail.Configuration.Fields.Item _
      ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/sendusing") = 2
  
    objEmail.Configuration.Fields.Item _
      ("http://schemas.microsoft.com/cdo/configuration/smtpserver") _
        = "PLACEHOLDER: Your SMTP Server's Address Here" 
  
    objEmail.Configuration.Fields.Update
  
    objEmail.Send
  
  end if  ARM سپاسگزاری کرده است.

 9. #39
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  List Computer System BIOS Properties


  کد:
  #This code demonstrates how to list Computer System BIOS information for the local system 
  #without any plug-ins. 
  #
  #To run this script within your environment you should only need to copy and paste this script into
  #either Windows Powershell ISE or PowerGUI Script Editor,(http://powergui.org) with the following
  #changes to the script which I have numbered below. 
  # 1.) You may also need to install Microsoft Update "http://support.microsoft.com/kb/968930".
  #
  # You may change the "." to a computer name, (example: "ComputerName") to get remote system information
  
  $strComputer = "."
  
  $objWin32Bios = Get-WmiObject -Class Win32_BIOS -namespace "root\CIMV2" -computername $strComputer
  foreach ($objBiosItem in $objWin32Bios)
  {
   Write-Host "BIOSVersion:" $objBiosItem.BIOSVersion
   Write-Host "BuildNumber:" $objBiosItem.BuildNumber
   Write-Host "Caption:" $objBiosItem.Caption
   Write-Host "CurrentLanguage:" $objBiosItem.CurrentLanguage
   Write-Host "Description:" $objBiosItem.Description
   Write-Host "InstallableLanguages:" $objBiosItem.InstallableLanguages
   Write-Host "InstallDate:" $objBiosItem.InstallDate
   Write-Host "ListOfLanguages:" $objBiosItem.ListOfLanguages
   Write-Host "Manufacturer:" $objBiosItem.Manufacturer
   Write-Host "Name:" $objBiosItem.Name
   Write-Host "PrimaryBIOS:" $objBiosItem.PrimaryBIOS
   Write-Host "ReleaseDate:" $objBiosItem.ReleaseDate
   Write-Host "SerialNumber2:" $objBiosItem.SerialNumber
   Write-Host "SMBIOSBIOSVersion:" $objBiosItem.SMBIOSBIOSVersion
   Write-Host "SMBIOSMajorVersion:" $objBiosItem.SMBIOSMajorVersion
   Write-Host "SMBIOSMinorVersion:" $objBiosItem.SMBIOSMinorVersion
   Write-Host "SMBIOSPresent:" $objBiosItem.SMBIOSPresent
   Write-Host "SoftwareElementID:" $objBiosItem.SoftwareElementID
   Write-Host "SoftwareElementState:" $objBiosItem.SoftwareElementState
   Write-Host "Status:" $objBiosItem.Status
   Write-Host "TargetOperatingSystem:" $objBiosItem.TargetOperatingSystem
   Write-Host "Version:" $objBiosItem.Version
  
  }  ARM سپاسگزاری کرده است.

 10. #40
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Collect Hostname, IP and MAC to populate DHCP Scope


  This script can read an input file to scan the list and use WMI to get the hostname, ip and MAC. It's very usefull to populate DHCP scopes with that information
  VBScript
  کد:
  On Error Resume Next
  Dim fso
  Dim tst
  Dim objTS
  Dim strMachineName
  
  Set fso = createObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  'here is where you will provide the ip list to get the mac information
  
  Set tst = fso.OpenTextFile("C:\iprange.txt", 1, false)
  
  While Not tst.AtEndOfStream
          strMachineName = tst.readLine
          
          echoMAC strMachineName
  Wend
  
  Sub echoMAC(strComputer)
  
          On error resume next
          If strComputer <> "" Then
                  strInput = True
          End if
  
          Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
  
  
          Set colItems = objWMIService.ExecQuery _
                  ("Select * From Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled = True")
  
          For Each objItem in colItems
  
  'you can use wscript.write, instead of wscript.echo to save the information on a file 
                 wscript.echo objItem.dnshostname & ";" & objItem.IPAddress(0) & ";" & objItem.MACAddress
  
          Next
  End Sub  ARM سپاسگزاری کرده است.

 11. #41
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Remotely execute cmd.exe commands on multiple computers


  if it works in cmd.exe , you can remotely execute on multiple servers .this script invokes whatever command you can use in cmd.exe on one or more computers
  you input the command you'd like to run as a screen input when you run the script
  you can use all cmd.exe command like [del,ipconfig /flushdns,ipconfig /registerdns,gpupdate /force ,notepad.exe,defrag c:, wuauclt /detectnow , powercfg, net start ,net stop,copy,arp,wscript.exe ....] i am just giving you ideas what you can do with it
  Windows Powershell
  کد:
  # ==============================================================================================
  # 
  # Script Name : Run Remote cmd.exe Commands
  # 
  # AUTHOR: Mohamed Garrana 
  # DATE : 4/12/2010
  # 
  # COMMENT: 
  # this script invokes whatever command you can use in cmd.exe on one or more computers
  #you input the command name as a screen input when you run the script
  #you can use all cmd.exe command like [del,ipconfig /flushdns,ipconfig /registerdns,gpupdate /force ,notepad.exe,defrag c:, ...
  #..wuauclt /detectnow,powercfg,net start ,net stop,copy,arp,wscript.exe ....]
  #if you can do it from cmd.exe you can do it here on multiple computers at the same time
  # ==============================================================================================
  
  
  function Run-RemoteCMD {
  
  	param(
  	[Parameter(Mandatory=$true,valuefrompipeline=$true)]
  	[string]$compname)
  	begin {
  		$command = Read-Host " Enter command to run"
  		[string]$cmd = "CMD.EXE /C " +$command
  						}
  	process {
  		$newproc = Invoke-WmiMethod -class Win32_process -name Create -ArgumentList ($cmd) -ComputerName $compname
  		if ($newproc.ReturnValue -eq 0 )
  				{ Write-Output " Command $($command) invoked Sucessfully on $($compname)" }
  				# if command is sucessfully invoked it doesn't mean that it did what its supposed to do
  				#it means that the command only sucessfully ran on the cmd.exe of the server
  				#syntax errors can occur due to user input 
  	
  	
  	
  	
  	}
  	End{Write-Output "Script ...END"}
  	 			}
  	
  
  #----------------
  #you can use this script to run any command that can be run on CMD.EXE
  #the following is only to give you an idea how can you use it
  #-----------------
  #for copying files from many remote computers to a single
  # get-content c:\servers.txt | Run-Remotecommand
  #Enter command to run: copy c:\log\log.txt d:\
  #you only input "copy c:\log\log.txt d:\"
  #---------------------------------------
  #for forcing group policy update on multiple computers
  # get-content c:\servers.txt | Run-Remotecommand
  #Enter command to run: gpupdate /force
  #--------------------------------------
  #for stopping the Bits service on multiple computers
  # get-content c:\servers.txt | Run-Remotecommand
  #Enter command to run: Net stop bits
  #---------
  #you can always run it against a single server using 
  #Run-RemoteCommand server1
  #Enter command to run: enter whatever you'd normally enter in cmd.exe shell  ARM سپاسگزاری کرده است.

 12. #42
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  VBScript to Export Users & Groups SIDs to an Excel Spreadsheet  The script will convert objectSID to S-1-5-21-xxx format and save the user/group names alongwith their SID values to an Excel Spreadsheet
  VBScript
  کد:
  On Error Resume Next
  
  strFileName = "Users-Groups-SIDs.xlsx"
  
  Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
  
  strPath = Wscript.ScriptFullName
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  Set objFile = objFSO.GetFile(strPath)
  strFolder = objFSO.GetParentFolderName(objFile)
  
  
  SET objExcelApp = CREATEOBJECT("Excel.Application")
  SET objWB = objExcelApp.Workbooks.Add
  SET objExcel = objWB.Worksheets(1)
  
  objWB.SaveAs(strFolder & "\" & strFileName)
  
  Const ADS_SCOPE_SUBTREE = 2
  
  Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCommand =  CreateObject("ADODB.Command")
  objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
  objConnection.Open "Active Directory Provider"
  Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
  
  objCommand.Properties("Page Size") = 1000
  objCommand.Properties("Searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE 
  
  'Set the path of the file to the same folder of the script
  'Open the file and make the workbook visible
  Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
  Set objWorkbook = objExcel.Workbooks.Open(strFolder & "\" & strFileName)
  objExcel.Visible = True
  
  objExcel.Cells(1, 1).Value = "Name"
  objExcel.Cells(1, 1).Font.Bold = TRUE
  objExcel.Columns(1).ColumnWidth = 40
  objExcel.Cells(1, 2).Value = "Security ID"
  objExcel.Cells(1, 2).Font.Bold = TRUE
  objExcel.Columns(2).ColumnWidth = 60
  
  'Starting row of the Excel is 2, since first row are column headings
  y = 2
  
  
  objCommand.CommandText = _
    "SELECT * FROM 'LDAP://dc=nicwan,dc=moi,dc=gov' WHERE objectCategory='user'" 
  Set objRecordSet = objCommand.Execute
  
  
  objRecordSet.MoveFirst
    Do Until objRecordSet.EOF
  
     strADsPathUser = objRecordSet.Fields("ADsPath").Value
     'wScript.echo strADsPathUser 
     Set objUser = GetObject(strADsPathUser)
  
     objExcel.Cells(y,1) = objUser.sAMAccountName
     'Wscript.Echo objUser.sAMAccountName
  
     intUserSID = fnGet_HexString(objUser.ObjectSID)      
  
     objExcel.Cells(y,2) = intUserSID 
     'Wscript.Echo intUserSID
  
     y = y + 1
     objRecordSet.MoveNext
    Loop
  
  objCommand.CommandText = _
    "SELECT * FROM 'LDAP://dc=nicwan,dc=moi,dc=gov' WHERE objectCategory='group'" 
  Set objRecordSet = objCommand.Execute
  
  
  objRecordSet.MoveFirst
    Do Until objRecordSet.EOF
  
     strADsPathGroup = objRecordSet.Fields("ADsPath").Value
     'wScript.echo strADsPathGroup 
     Set objGroup = GetObject(strADsPathGroup)
  
     'if objGroup.groupType = "-2147483646" then
     objExcel.Cells(y,1) = objGroup.sAMAccountName
     'Wscript.Echo objUser.sAMAccountName
  
     intGroupSID = fnGet_HexString(objGroup.ObjectSID)     
  
     objExcel.Cells(y,2) = intGroupSID 
     'Wscript.Echo intUserSID
     'End if
     y = y + 1
     objRecordSet.MoveNext
    Loop
  
  objRecordSet.Close
  objConnection.Close
  
  SET objSheet = NOTHING
  SET objWB = NOTHING
  objExcelApp.Quit()
  SET objExcelApp = NOTHING
  
  Wscript.echo "Script Finished..."
  
  
  Function fnGet_HexString(intSID)  
   Dim strRet, i, b  
   strRet = ""
     
   For i = 0 to Ubound(intSID)    
    b = hex(ascb(midb(intSID,i+1,1)))    
    If( len(b) = 1 ) then b = "0" & b      
    strRet = strRet & b  
   Next    
  
   fnGet_HexString = fnHexStrToDecStr(strRet)  
  End Function
  
  Function fnHexStrToDecStr(strSid) 
   Dim arrbytSid, lngTemp, j 
   ReDim arrbytSid(Len(strSid)/2 - 1) 
  
   For j = 0 To UBound(arrbytSid)   
    arrbytSid(j) = CInt("&H" & Mid(strSid, 2*j + 1, 2)) 
   Next 
  
   fnHexStrToDecStr = "S-" & arrbytSid(0) & "-" & arrbytSid(1) & "-" & arrbytSid(8) 
   lngTemp = arrbytSid(15) 
   lngTemp = lngTemp * 256 + arrbytSid(14) 
   lngTemp = lngTemp * 256 + arrbytSid(13) 
   lngTemp = lngTemp * 256 + arrbytSid(12) 
  
   fnHexStrToDecStr = fnHexStrToDecStr & "-" & CStr(lngTemp) 
  
   lngTemp = arrbytSid(19) 
   lngTemp = lngTemp * 256 + arrbytSid(18) 
   lngTemp = lngTemp * 256 + arrbytSid(17) 
   lngTemp = lngTemp * 256 + arrbytSid(16) 
  
   fnHexStrToDecStr = fnHexStrToDecStr & "-" & CStr(lngTemp) 
  
   lngTemp = arrbytSid(23) 
   lngTemp = lngTemp * 256 + arrbytSid(22) 
   lngTemp = lngTemp * 256 + arrbytSid(21) 
   lngTemp = lngTemp * 256 + arrbytSid(20) 
  
   fnHexStrToDecStr = fnHexStrToDecStr & "-" & CStr(lngTemp) 
  
   lngTemp = arrbytSid(25) 
   lngTemp = lngTemp * 256 + arrbytSid(24) 
  
   fnHexStrToDecStr = fnHexStrToDecStr & "-" & CStr(lngTemp) 
  End Function  ARM سپاسگزاری کرده است.

 13. #43
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Write Print Server Information to an Excel Spreadsheet


  VBScript
  کد:
  ' Access a print server, get information about all printers on the server,
  ' and build an Excel spreadsheet with the information. You must have power
  ' user or Administrator rights to the print server, and need to have 
  ' Microsoft Excel installed on the PC you are running this from.
  ' Sorry, it is not well commented, but something had to give in order to make it fit in 150 lines.
  ' Randy R - 1-22-07
  
  On Error Resume Next
  
  Dim strComputer, strExcelPath, objExcel, objSheet, k, objGroup
  Dim objWMIService, colItems, ErrState, Sheet, strPorts, strPortNum
  
  'Sheet = spreadsheet page, k = row in sheet
  Sheet = 1
  k = 2
  
  strComputer = InputBox ("Please type the print server name to check, " & vbCrLf & _
    "Else enter ALL for all print servers", "Server Name","CCPS01")
  
  if strComputer = "" then
   WScript.quit
  end if
  
  strExcelPath = InputBox ("Please enter the path to save file to: ", "File path", "F:\")
  strExcelPath = strExcelPath & "Printers_" & strComputer & ".xls"
  
  ' Bind to Excel object.
  On Error Resume Next
  Set objExcel = CreateObject("Excel.Application")
  If Err.Number <> 0 Then
   On Error GoTo 0
   Wscript.Echo "Excel application not found."
   Wscript.Quit
  End If
  
  On Error GoTo 0
  
  ' Create a new workbook.
  objExcel.Workbooks.Add
  
  'Change this to fit your server situation
  Select Case UCase(strComputer)
   Case "ALL"
    PrintServer("CCPS01")
    Sheet = Sheet + 1
    PrintServer("CCPS02")
    Sheet = Sheet + 1
    PrintServer("ServerPS03")
   Case Else
    PrintServer(strComputer)
  End Select
  
  Function PrintServer(strComputer)
  
  k=2
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
  Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Printer",,48)
  Set colPorts = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_TCPIPPrinterPort")
  Set strPorts = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  Set strPortNum = CreateObject("Scripting.Dictionary")
  
  For Each objPort in colPorts
  strPorts.add objPort.Name, objPort.HostAddress
  strPortNum.add objPort.Name, objPort.PortNumber
  Next
  
  ' Bind to worksheet.
  Set objSheet = objExcel.ActiveWorkbook.Worksheets(Sheet)
  objSheet.Name = strComputer
  
  ' Populate spreadsheet cells with printer attributes.
  objSheet.Cells(1, 1).Value = "Name"
  objSheet.Cells(1, 2).Value = "ShareName"
  objSheet.Cells(1, 3).Value = "Comment"
  objSheet.Cells(1, 4).Value = "Error"
  objSheet.Cells(1, 5).Value = "DriverName"
  objSheet.Cells(1, 6).Value = "EnableBIDI"
  objSheet.Cells(1, 7).Value = "JobCount"
  objSheet.Cells(1, 8).Value = "Location"
  objSheet.Cells(1, 9).Value = "PortName"
  objSheet.Cells(1, 10).Value = "PortAddress"
  objSheet.Cells(1, 11).Value = "PortNumber"
  objSheet.Cells(1, 12).Value = "Published"
  objSheet.Cells(1, 13).Value = "Queued"
  objSheet.Cells(1, 14).Value = "Shared"
  objSheet.Cells(1, 15).Value = "Status"
  
  For Each objItem in colItems
  'put error code into human readable form
  Select Case objItem.DetectedErrorState
   Case 4
    ErrState = "Out of Paper"
   Case 5
    ErrState = "Toner low"
   Case 6
    ErrState = "Printing"
   Case 9
    ErrState = "Offline"
   Case Else
    ErrState = objItem.DetectedErrorState
  End Select
  
  'populate the row with this printer's data
  objSheet.Cells(k, 1).Value = objItem.Name
  objSheet.Cells(k, 2).Value = objItem.ShareName
  objSheet.Cells(k, 3).Value = objItem.Comment
  objSheet.Cells(k, 4).Value = ErrState
  objSheet.Cells(k, 5).Value = objItem.DriverName
  objSheet.Cells(k, 6).Value = objItem.EnableBIDI
  objSheet.Cells(k, 7).Value = objItem.JobCountSinceLastReset
  objSheet.Cells(k, 8).Value = objItem.Location
  objSheet.Cells(k, 9).Value = objItem.PortName
  objSheet.Cells(k, 10).Value = strPorts.Item(objItem.PortName)
  objSheet.Cells(k, 11).Value = strPortNum.Item(objItem.PortName)
  objSheet.Cells(k, 12).Value = objItem.Published
  objSheet.Cells(k, 13).Value = objItem.Queued
  objSheet.Cells(k, 14).Value = objItem.Shared
  objSheet.Cells(k, 15).Value = objItem.Status
  
  k = k + 1
  Next
  
  ' Format the spreadsheet.
  objSheet.Range("A1:M1").Font.Bold = True
  objSheet.Select
  objSheet.Range("A2").Select
  objExcel.ActiveWindow.FreezePanes = True
  objExcel.Columns(3).ColumnWidth = 25
  objExcel.Columns(5).ColumnWidth = 25
  objExcel.Columns(6).ColumnWidth = 10
  objExcel.Columns(8).ColumnWidth = 30
  objExcel.Columns(1).ColumnWidth = 20
  objExcel.Columns(9).ColumnWidth = 20
  objExcel.Columns(10).ColumnWidth = 15
  objExcel.Columns(2).ColumnWidth = 15
  End Function
  
  ' Save the spreadsheet and close the workbook.
  objExcel.ActiveWorkbook.SaveAs strExcelPath
  objExcel.ActiveWorkbook.Close
  
  ' Quit Excel.
  objExcel.Application.Quit
  
  ' Clean Up
  Set objUser = Nothing
  Set objGroup = Nothing
  Set objSheet = Nothing
  Set objExcel = Nothing
  
  WScript.Echo "Printer listing  ARM سپاسگزاری کرده است.

 14. #44
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Modify User Information  Provides a graphical user interface enabling users who have the appropriate permissions to edit selected personal details of employees (in this case, job title, department, and manager).
  VBScript
  کد:
  <head>
  <title>Staff details editor</title>
  <HTA:APPLICATION
     APPLICATIONNAME="Staff details editor"
     SCROLL="YES"
     SINGLEINSTANCE="YES"
  >
  </head>
  
  <script language="VBScript">
  Const strDomainPath = "ou=Staff,dc=Contoso,dc=com"
  
  Sub StaffSelected
   strStaffLDAP = StaffDropDown.Value
   Set objUser = GetObject(strStaffLDAP)
  
   ' If the employee has a manager defined, prefix the string with "LDAP://" to make it easier to compare against ADsPath strings
   If objUser.Manager<>"" Then
    strManagerLDAP = "LDAP://" & objUser.Manager
   End If
  
   ' Build the form HTML
   strSpanHTML = "<p>Job title: <input type=" & Chr(34) & "text" & Chr(34) & " name=" & Chr(34) & "JobTitle" & Chr(34) & " size=50><br>"
   strSpanHTML = strSpanHTML & "Manager: <select name=" & Chr(34) & "ManagerDropDown" & Chr(34) & "></select><br>"
   strSpanHTML = strSpanHTML & "Department: <input type=" & Chr(34) & "text" & Chr(34) & " name=" & Chr(34) & "Department" & Chr(34) & "></p>"
   strSpanHTML = strSpanHTML & "<p><input class=" & Chr(34) & "button" & Chr(34) & " type=" & Chr(34) & "button" & Chr(34) & " value=" & Chr(34) & "Save changes" & Chr(34) & " onClick=" & Chr(34) & "SaveButton" & Chr(34) & ">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;"
   strSpanHTML = strSpanHTML & "<input class=" & Chr(34) & "button" & Chr(34) & " type=" & Chr(34) & "button" & Chr(34) & " value=" & Chr(34) & "Cancel" & Chr(34) & " onClick=" & Chr(34) & "CancelButton" & Chr(34) & "></p>"
  
   ' Plonk it onto the page
   Output.InnerHTML = strSpanHTML
  
   ' Build the Manager drop-down list
   ' We can do this by copying the staff list, since it is going to be the same list of names
   For Each objOption in StaffDropDown.Options
    Set objManager = Document.CreateElement("OPTION")
    objManager.Text = objOption.Text
    objManager.Value = objOption.Value
    ManagerDropDown.Add(objManager)
    If objManager.Value = strManagerLDAP Then
     objManager.Selected = True
    End If
   Next
  
   ' Fill in the other missing details
   JobTitle.Value = objUser.title
   Department.Value = objUser.department
  End Sub
  
  Sub SaveButton
   ' Just write all three values out
   strStaffLDAP = StaffDropDown.Value
   Set objUser = GetObject(strStaffLDAP)
  
   If JobTitle.value <> "" Then
    objUser.Put "title", JobTitle.Value
   End If
   If Department.value <> "" Then
    objUser.Put "department", Department.Value
   End If
  
   ' Manager is slightly more tricky as we have to strip the LDAP:// bit off the ADsPath
   strManager = ManagerDropDown.Value
   If strManager <> "" Then
    strManager = Mid(strManager, 8)
   End If
   objUser.Put "manager", strManager
  
   CancelButton
   On Error Resume Next
   objUser.SetInfo
   If Err.Number = 0 Then
    Output.InnerHTML = "<p>User information updated successfully.</p>"
   Else
    Output.InnerHTML = "<P>Error while setting user information: " & Err.Description & "</p>"
   End If
  End Sub
  
  Sub CancelButton
   Output.InnerHTML = ""
  
   ' Reset the staff picker to the Select... option
   bolSelected = True
   For Each objOption in StaffDropDown.Options
    objOption.Selected = bolSelected
    bolSelected = False
   Next
  End Sub
  
  Sub Window_Onload
   Const ADS_SCOPE_SUBTREE = 2
  
   self.ResizeTo 439,216
  
   Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
   Set objCommand =  CreateObject("ADODB.Command")
   objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
   objConnection.Open "Active Directory Provider"
   Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
  
   objCommand.Properties("Page Size") = 1000
   objCommand.Properties("Searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE 
  
   objCommand.CommandText = _
    "SELECT Name, ADsPath FROM 'LDAP://" & strDomainPath & "' WHERE objectCategory='user' ORDER BY Name"
   Set objRecordSet = objCommand.Execute
  
   objRecordSet.MoveFirst
   Do Until objRecordSet.EOF
    Set objOption = Document.createElement("OPTION")
    objOption.Text = objRecordSet.Fields("Name").Value
    objOption.Value = objRecordSet.Fields("ADsPath").Value
    StaffDropDown.Add(objOption)
    objRecordSet.MoveNext
   Loop
  End Sub
  </script>
  
  <body>
  Name: <select name="StaffDropDown" onChange="StaffSelected">
  <option value="">Select ...</option>
  </select>
  <span id="Output"></span>
  </body>  ARM سپاسگزاری کرده است.

 15. #45
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Remove Active Directory Domain Controller Metadata


  The GUI Metadata Cleanup Utility removes Active Directory domain controller metadata left behind after a domain controller is removed improperly or unsuccessfully (typically a dcpromo /forceremoval). This script was written by Clay Perrine and submitted by Kurt Hudson, both of Microsoft.

  This script queries Active Directory to locate all domain controllers in the domain. It then displays these domain controllers in an input box that reads “Enter the computer name to be removed.” Type the name of the domain controller and click okay; the metadata for the hostname that was entered will be removed from the directory.
  VBScript
  کد:
  REM  ==========================================================
  REM        GUI Metadata Cleanup Utility
  REM       Written By Clay Perrine
  REM             Version 2.5
  REM  ==========================================================
  REM   This tool is furnished "AS IS". NO warranty is expressed or Implied.
  
  on error resume next
  dim objRoot,oDC,sPath,outval,oDCSelect,objConfiguration,objContainer,errval,ODCPath,ckdcPath,myObj,comparename
  
  rem =======This gets the name of the computer that the script is run on ======
  
  Set sh = CreateObject("WScript.Shell")
  key= "HKEY_LOCAL_MACHINE"
  computerName = sh.RegRead(key & "\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\ComputerName\ComputerName\ComputerName")
  
  rem === Get the default naming context of the domain====
  
  set objRoot=GetObject("LDAP://RootDSE")
  sPath = "LDAP://OU=Domain Controllers," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
  
  rem === Get the list of domain controllers====
  
  Set objConfiguration = GetObject(sPath)
  For Each objContainer in objConfiguration
    outval = outval & vbtab & objContainer.Name & VBCRLF
  Next
  outval = Replace(outval, "CN=", "")
  
  rem ==Retrieve the name of the broken DC from the user and verify it's not this DC.===
  
  oDCSelect= InputBox (outval," Enter the computer name to be removed","")
  comparename = UCase(oDCSelect)
  
  if comparename = computerName then
    msgbox "The Domain Controller you entered is the machine that is running this script." & vbcrlf & _
      "You cannot clean up the metadata for the machine that is running the script!",,"Metadata Cleanup Utility Error."
    wscript.quit
  End If
  
  sPath = "LDAP://OU=Domain Controllers," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
  Set objConfiguration = GetObject(sPath)
  
  For Each objContainer in objConfiguration
    Err.Clear
    ckdcPath = "LDAP://" & "CN=" & oDCSelect & ",OU=Domain Controllers," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
    set myObj=GetObject(ckdcPath)
    If err.number <>0 Then
      errval= 1
    End If
  Next
  
  If errval = 1 then
    msgbox "The Domain Controller you entered was not found in the Active Directory",,"Metadata Cleanup Utility Error."
    wscript.quit
  End If
  
  abort = msgbox ("You are about to remove all metadata for the server " & oDCSelect & "! Are you sure?",4404,"WARNING!!")
  if abort <> 6 then
    msgbox "Metadata Cleanup Aborted.",,"Metadata Cleanup Utility Error."
    wscript.quit
  end if
  
  oDCSelect = "CN=" & oDCSelect
  ODCPath ="LDAP://" & oDCselect & ",OU=Domain Controllers," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
  sSitelist = "LDAP://CN=Sites,CN=Configuration," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
  Set objConfiguration = GetObject(sSitelist)
  For Each objContainer in objConfiguration
    Err.Clear
    sitePath = "LDAP://" & oDCSelect & ",CN=Servers," & objContainer.Name & ",CN=Sites,CN=Configuration," & _
      objRoot.Get("defaultNamingContext")
    set myObj=GetObject(sitePath)
    If err.number = 0 Then
      siteval = sitePath
    End If  
  Next
  
  sFRSSysvolList = "LDAP://CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System," & _
    objRoot.Get("defaultNamingContext")
  Set objConfiguration = GetObject(sFRSSysvolList)
  
  For Each objContainer in objConfiguration
    Err.Clear
    SYSVOLPath = "LDAP://" & oDCSelect & ",CN=Domain System Volume (SYSVOL share),CN=File Replication Service,CN=System," & _
      objRoot.Get("defaultNamingContext")
    set myObj=GetObject(SYSVOLPath)
    If err.number = 0 Then
      SYSVOLval = SYSVOLPath
    End If
  Next
  
  SiteList = Replace(sSitelist, "LDAP://", "")
  VarSitelist = "LDAP://CN=Sites,CN=Configuration," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
  Set SiteConfiguration = GetObject(VarSitelist)
  
  For Each SiteContainer in SiteConfiguration
    Sitevar = SiteContainer.Name
    VarPath ="LDAP://OU=Domain Controllers," & objRoot.Get("defaultNamingContext")
    Set DCConfiguration = GetObject(VarPath)
    For Each DomContainer in DCConfiguration
      DCVar = DomContainer.Name
      strFromServer = ""
      NTDSPATH = DCVar & ",CN=Servers," & SiteVar & "," & SiteList
      GuidPath = "LDAP://CN=NTDS Settings,"& NTDSPATH 
      Set objCheck = GetObject(NTDSPATH)
      For Each CheckContainer in objCheck
  rem ====check for valid site paths =======================
        ldapntdspath = "LDAP://" & NTDSPATH
        Err.Clear
        set exists=GetObject(ldapntdspath)
        If err.number = 0 Then
          Set oGuidGet = GetObject(GuidPath)
          For Each objContainer in oGuidGet
            oGuid = objContainer.Name
            oGuidPath = "LDAP://" & oGuid & ",CN=NTDS Settings," & NTDSPATH 
            Set objSitelink = GetObject(oGuidPath)
            objSiteLink.GetInfo
            strFromServer = objSiteLink.Get("fromServer")
            ispresent = Instr(1,strFromServer,oDCSelect,1)
  
            if ispresent <> 0 then
              Set objReplLinkVal = GetObject(oGuidPath)
              objReplLinkVal.DeleteObject(0)
            end if
          next
  
          sitedelval = "CN=" & comparename & ",CN=Servers," & SiteVar & "," & SiteList
          if sitedelval = ntdspath then
            Set objguidpath = GetObject(guidpath)
            objguidpath.DeleteObject(0)
            Set objntdspath = GetObject(ldapntdspath)
            objntdspath.DeleteObject(0)
          end if
        End If
      next
    next
  next
  Set AccountObject = GetObject(ckdcPath)
  temp=Accountobject.Get ("userAccountControl")
  AccountObject.Put "userAccountControl", "4096"
  AccountObject.SetInfo
  Set objFRSSysvol = GetObject(SYSVOLval)
  objFRSSysvol.DeleteObject(0)
  Set objComputer = GetObject(ckdcPath)
  objComputer.DeleteObject(0)
  Set objConfig = GetObject(siteval)
  objConfig.DeleteObject(0)
  oDCSelect = Replace(oDCSelect, "CN=", "")
  msgval = "Metadata Cleanup Completed for " & oDCSelect
  msgbox msgval,,"Notice."
  wscript.quit  ARM سپاسگزاری کرده است.

صفحه 3 از 7 اولیناولین 1 2 3 4 5 6 7 آخرینآخرین

کلمات کلیدی در جستجوها:

پرشین نتورک

اسکریپت

نتورک ادمین

اسکریپت میکروتیک

اسکریپت ویندوز

http://forum.persiannetworks.com/f25/t31065.html

بانک اسکریپت

بانک

ادمین نتورک

اسکریپت در ویندوز

اسکریپت برای ویندوز

اسکریپت بانک

پرسین نتورکاضافه کردن پرینتر با اسکریپتconnection to dc scriptbatchفایلtelnet زدن در میکروتیکپ رسین نت ورکاسکریپت joinپرشن نتورکcloner.SendKeysبانك اسكريپاسكريپتterminalservicesprofilepath vbscriptبانک اسکرپیت

برچسب برای این موضوع

2003, 2008, 2008r2, 2911, 2960, 404, access, active, active directory, additional, admin, administrator, alias, application, archive, arp, backup, batch, bind, bios, bitlocker, browser, call, cdp, communication, computername, conference, configuration, control, crack, credentials, date, dcpromo, default gateway, delete, desktop, device, dhcp, disable, domain, domain controller, drive, email, enable, encrypt, error, failure, filter, finance, form, forum, gateway, google, gpo, group policy, gui, hardware, home page, host, html, http, img, install, ip address, ipconfig, ise, isolated, join, ldap, license, list, load, local, log off, log on to, login, loop, mac, map drive, memory, messaging, microsoft, microsoft office, monitoring, move, net stop, number, offline, page, password, personal, policy, pos, powershell, print server, problem, profile, queue, quota, ras, record, refresh, registerdns, remo, remote, remote desktop, replication, report, reset, resource kit, restart, restore, ris, role, route, run, s-1-5-21, sas, script, secure, send, serial, server, services, session, share, shared, sharepoint, shutdown, sms, smtp, smtp server, software, span, split, sql, start, startup, static, stop, support, switch, system center, target, telephone, telnet, test, ttl, update, user, username, فونت, فروش, لاگین, مایکروسافت, مدارک, نتورک, نصب شده, هستش, ویندوز, ویندوز 7, ورود, یوزر, کلاینتها, کمک, کانکشن, کار, کارها, کاربران, کردن, گوگل, گروپ پالیسی, پیشنهاد, پارتیشن, پرینتر, پرشین, پشتیبان گیری, vpn, wallpaper, wan, warning, web, web server, webpage, website, windows, windows server, windows server 2003, windows update, windows xp, word, wrt, wss, xml, آشنایی, اولین, اتوماتیک, اجرای, اسکریپت, اشتراک, اطلاعات, بک آپ, برنامه, تلنت, تنظیمات, تست, حداقل, حذف, خودکار, خودش, دومین, دانلود, درخواست, دستور, روی, روش, راهنمایی, رایگان, سوییچ, سیستم, سیستم سرور, سایت, شیر شده

نمایش برچسب ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •