صفحه 4 از 7 اولیناولین 1 2 3 4 5 6 7 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از شماره 46 تا 60 از مجموع 92

موضوع: بانک اسکریپت پرشین نـتـورک

  
 1. #46
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  List all groups in the domain and all members of the groups


  List all the domain groups and members of those groups into a tab seperated format text file. Result can be imported into excel. Also shows one of the few times you will need to set an object to nothing (remove those lines and you get bad results). Tested on a 2003 domain, unknown if it will work on a 2008 domain.
  VBScript
  کد:
  ' *****************************
  ' * List All Groups in the Domain and
  ' * List All Members of each Group
  ' * 
  ' * Output to a text file on the user's desktop in the format:
  ' * group name <tab> type <tab> member name <tab> type
  ' * Prompt for text file name.
  ' * Written by James Anderson, July 2009
  ' *****************************
  ' Variables
  Const MY_DOMAIN = "dc=fabricam,dc=com"
  ' *****************************
  ' Start Main
  On Error Resume Next
  Const ADS_SCOPE_SUBTREE = 2
  Const ADS_GROUP_TYPE_GLOBAL_GROUP = &h2
  Const ADS_GROUP_TYPE_LOCAL_GROUP = &h4
  Const ADS_GROUP_TYPE_UNIVERSAL_GROUP = &h8
  Const ADS_GROUP_TYPE_SECURITY_ENABLED = &h80000000
  Const E_ADS_PROPERTY_NOT_FOUND = &h8000500D
  Const MYPROMPT = "Enter the Output filename (i.e. Groups.txt) that will be saved on your desktop:"
  Const ForReading = 1, ForWriting = 2, ForAppending = 8
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  ' Setup the output file
  If UCase( Right( WScript.FullName, 12 ) ) = "\CSCRIPT.EXE" Then
   WScript.StdOut.Write MYPROMPT & " "
   strMyFileName = WScript.StdIn.ReadLine
  Else
   strMyFileName = InputBox( MYPROMPT )
  End If
  if strMyFileName = "" then
   wscript.quit
  end if
  Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
  Set WshSysEnv = WshShell.Environment("PROCESS")
  strMyFileName = WshSysEnv("USERPROFILE") & "\Desktop\" & strMyFileName
  Set WshSysEnv = nothing
  Set WshShell = nothing
  if objFSO.FileExists(strMyFileName) then
   'objFSO.DeleteFile(strMyFileName)
   wscript.echo "That filename already exists"
   wscript.quit
  end if
  
  ' Get a recordset of groups in AD
  Set objMyOutput = objFSO.OpenTextFile(strMyFileName, ForWriting, True)
  Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCommand =  CreateObject("ADODB.Command")
  objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
  objConnection.Open "Active Directory Provider"
  Set objCommand.ActiveConnection = objConnection
  objCommand.Properties("Page Size") = 1000
  objCommand.Properties("Searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE 
  objCommand.CommandText = _
    "SELECT ADsPath, Name FROM 'LDAP://" & MY_DOMAIN & "' WHERE objectCategory='group'" 
  Set objRecordSet = objCommand.Execute
  objRecordSet.MoveFirst
  
  ' For each Group, Get group properties
  Do Until objRecordSet.EOF
   Set objGroup = GetObject(objRecordSet.Fields("ADsPath").Value)
   strGroupName = objRecordSet.Fields("Name").Value
   If objGroup.GroupType AND ADS_GROUP_TYPE_LOCAL_GROUP Then
    strGroupDesc = "Domain local "
   ElseIf objGroup.GroupType AND ADS_GROUP_TYPE_GLOBAL_GROUP Then
    strGroupDesc = "Global "
   ElseIf objGroup.GroupType AND ADS_GROUP_TYPE_UNIVERSAL_GROUP Then
    strGroupDesc = "Universal "
   Else
    strGroupDesc = "Unknown "
   End If
   If objGroup.GroupType AND ADS_GROUP_TYPE_SECURITY_ENABLED Then
    strGroupDesc = strGroupDesc & "Security group"
   Else
    strGroupDesc = strGroupDesc & "Distribution group"
   End If
  
   ' Check if there are members
   err.clear
   arrMemberOf = objGroup.GetEx("Member")
   If Err.Number = E_ADS_PROPERTY_NOT_FOUND then
    ' Write a line to the outputfile with group properties and no members
    objMyOutput.WriteLine(strGroupName & vbtab & strGroupDesc & vbtab & "<null>" & vbtab & "<null>")
   Else
    ' For each group member, get member properties
    For Each strMemberOf in arrMemberOf
     Set objMember = GetObject("LDAP://" & strMemberOf)
     strMemberName = right(objMember.Name,len(objMember.Name)-3)
     ' Write a line to the outputfile with group and member properties
     objMyOutput.WriteLine(strGroupName & vbtab & strGroupDesc & vbtab & strMemberName & vbtab & objMember.Class)
     set objMember = nothing
    Next
   End If
   objRecordSet.MoveNext
   Set objGroup = nothing
  Loop
  objMyOutput.close
  wscript.echo "Done!"  ARM و hosseini-n سپاسگزاری کرده‌اند.

 2. #47
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  List Installed Updates  Submitted By: Wendell Averitt
  Returns a list of all the installed applications on the computer. The script runs through the list, removing any programs that do not have the letters KB in the application name, then saves the revised list to a text file
  VBScript
  کد:
  StrFile = "KB Report " & Replace(Date, "/", "_") & ".TXT"
  strComputer = "."
  
  Const HKEY_LOCAL_MACHINE = &H80000002
  
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objFile = objFSO.OpenTextFile(StrFile, 2, True)
  	 
  Set objReg=GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\default:StdRegProv")
  strKeyPath = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall"
  objReg.EnumKey HKEY_LOCAL_MACHINE, strKeyPath, arrSubKeys
    
  strKB = "KB" 
  
  	For Each subkey In arrSubKeys
  	strSubKeyPath = "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\" & subKey
  	strValueName = "DisplayName"
  	objReg.GetStringValue HKEY_LOCAL_MACHINE,strSubKeyPath,strValueName,strValue
  
  		If IsNull(strValue) Then
  			strName = subKey
  		Else
  			StrName = strValue
  		End If
  	
  		If InStr(strName,strKB) > 0 Then
  			strKBName = strKBName & strName & vbCrLf
  		End If
    
  	Next
  
  objFile.write strKBName
  
  Wscript.Echo "Scan Done"  ARM و hosseini-n سپاسگزاری کرده‌اند.

 3. #48
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  List Installed Service Packs and Hot Fixes


  Submitted By: Mohammed Athif Khaleel
  Lists installed Service Packs and hot fixes. Result are written to %temp%\UpdateList.txt and then displayed in Notepad
  VBScript
  کد:
  @echo off
  ::
  Echo This script will Query installed Service Packs and Hot fixes.
  REM Result will be written to %temp%\UpdateList.txt and then launched in Notepad.
  REM Disable Word Wrap and Save the batch file "UpdateList.cmd".
  Echo More information on http://msmvps.com/blogs/athif/archive/2005/11/20/76035.aspx
  REM Author:- Mohammed Athif Khaleel :- Date April 25, 2006
  Pause
  ::
  @echo on
  wmic /node:'sadaddr010' qfe GET description,FixComments,hotfixid,installedby,installedon,servicepackineffect > %temp%\UpdateList.txt
  notepad %temp%\UpdateList.txt  ARM و hosseini-n سپاسگزاری کرده‌اند.

 4. #49
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Map Network Drives and Log the Results


  Submitted By: J. Jason Bergh
  Maps drives and records the status to the Application event log. The script also determines the computer role and exits if the computer is a domain controller
  VBScript
  کد:
  ' Name		: Login.vbs
  ' Version	: 3.2, 04/15/2004
  ' Author	: J. Jason Bergh
  
  ' INITIALIZATION
  
  ' Declare Variables
  
  Option Explicit
  
  Dim objNetDrive		' Network Drive Object
  Dim objNetDriveEnum	' Network Drive Enumeration Object
  Dim objWMIService	' WMI Service Object
  Dim strComputer		' WMI Computer Namspace String
  Dim colItems		' WMI Item Collection (Win32_OperatingSystem)
  Dim colComputers	' WMI Computer Collection (Win32_ComputerSystem)
  Dim objItem		  ' WMI Item Object
  Dim objComputer		' WMI Computer Object
  Dim strError		' Event Log Error String
  Dim strSuccess		' Event Log Success String
  Dim strEventLog		' Event Log Report String
  Dim WshShl		  ' Windows Scripting Host Shell Object
  Dim WshNet		  ' Windows Scripting Host Network Object
  Dim i			  ' Counter
  
  ' Instantiate Variables
  Set objNetDrive = CreateObject("WScript.Network")
  Set WshShl = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 
  Set WshNet = WScript.CreateObject("WScript.Network")
  
  ' Ignore Error Messages
  On Error Resume Next
  
  ' Instantiate Event Log Report
  strEventLog = "Login Script v.3.2 status as follows:"
  
  ' Determine OS Type and Role
  OSTypeAndRole()
  
  ' Enumerate Network Drives
  Set objNetDriveEnum = WshNet.EnumNetworkDrives
  
  ' Map Network Drives
  NetworkMapDrive "V:", "\\GODZILLA\DOWNLOADS"
  NetworkMapDrive "W:", "\\GODZILLA\DOCUMENTS"
  NetworkMapDrive "X:", "\\GODZILLA\PICTURES"
  NetworkMapDrive "Y:", "\\GODZILLA\MUSIC"
  
  ' Write Event To The Application Event Log
  EventLog()
  
  ' End Script
  
  ' FUNCTIONS
  
  Function OSTypeAndRole()
  
  	' Instantiate WMI
  	strComputer = "."
  	Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
  	Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_OperatingSystem",,48)
  
  	' Query Target OS Type
  	For Each objItem In colItems 
  		' Target is in the Windows NT family if OS Type 18
  		If objItem.OSType = 18 Then
  			' Query target and if the target's role is a Domain Controller (Primary, Backup) the Login script will exit.
  		
  			' Instantiate WMI
  			Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")
  			Set colComputers = objWMIService.ExecQuery ("Select DomainRole from Win32_ComputerSystem")	
  			' Query target role if target is in Windows NT family
  			For Each objComputer In colComputers
  				' Check target's role and terminate script if target is a Domain Controller (Domain Role > 3)
  				If objComputer.DomainRole > 3 Then
  					Wscript.Quit()
    				End If
  			Next
  		Else
  			' Operating System is not part of the Windows NT family, terminate the Login script
  			Wscript.Quit()
  		End If
  	Next
  
  	' Instantiate Error and Success string values
  	strError = "- Error determining operating system and role."
  	strSuccess = " - Windows NT family functioning as a member workstation / server."
  
  	' Check for errors
  	CheckError strError, strSuccess
  End Function
  
  Function NetworkMapDrive (Drive, Share)
  	' Enumerate and compare specified Drive Letter and UNC share point to mapped Drive Letters and UNC share points
  	For i = 0 to objNetDriveEnum.Count -1 Step 2
  		If LCase(Drive) = LCase(objNetDriveEnum.Item(i)) Then
  			If Not LCase(Share) = LCase(objNetDriveEnum.Item(i+1)) Then
  				' Remove Network Share Point
  				WshNet.RemoveNetworkDrive Drive, TRUE, TRUE
  			Else
  				' Drive mapped correctly, exit function
  				Exit Function
  			End If
  		End If
  	Next
  
  	' Map specified Drive Letter to specified UNC share point
  	WshNet.MapNetworkDrive Drive, Share, TRUE
  
  	' Instantiate Error and Success string values
  	strError = " - Error mapping drive " & Drive & " to " & Share & "."
  	strSuccess = " - Drive " & Drive & " mapped to " & Share & "."
  	
  	' Check for errors
  	CheckError strError, strSuccess
  End Function
  
  Function CheckError (EventError, EventSuccess)
  	' Function status reported to Application Event Log string
  	
  	' Check for errors
  	If Err > 0 Then
  		' Error occured, mark Event Log string accordingly
  		strEventLog = strEventLog & vbCR & EventError
  		Err.Clear
  	Else
  		' No errors, mark Event Log string complete for this function
  		strEventLog = strEventLog & vbCR & EventSuccess
  	End If
  End Function
  
  Function EventLog()
  	' Write Event to the Application Event Log
  	WshShl.LogEvent 0, strEventLog
  End Function  ARM و hosseini-n سپاسگزاری کرده‌اند.

 5. #50
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Map Printers and Drives Based on Computer OU


  Submitted By: Brad Pursell
  Maps printers according to the OU of the computer the user has logged on to. The script also logs the user name, computer name, IP address, logon time, and computer OU into an Access database
  VBScript
  کد:
  'This log on script will map printers according to the OU of the computer being logged into.
  'This was developed due to students moving from classroom to classroom needing different printers for each room
  'The script will also log username, computer name, IP address, logon time, and computer ou into an Access
  'database for tracking student access
  'written by Brad Pursell, pursellb@butlertech.org
  
  On Error Resume Next
  
  '=====VARIABLES=====
  
  Set objNetwork = WSCript.CreateObject("WScript.Network")
  strPooterName = objNetwork.ComputerName
  strUserName = objNetwork.UserName
  
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strPooterName & "\root\cimv2")
  Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration Where IPEnabled = True")
  For Each objItem in colItems
    strIPAddress = Join(objItem.IPAddress)
  Next
  
  strTimeStamp = Now
  
  Const adOpenStatic = 3
  Const adLockOptimistic = 3
  
  '=====CONNECT TO AD=====
  
  Set objADConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  objADConnection.Open "Provider=ADsDSOObject;"
  
  Set objADCommand = CreateObject("ADODB.Command")
  objADCommand.ActiveConnection = objADConnection
  
  objADCommand.CommandText = "SELECT distinguishedName FROM 'LDAP://dc=DOMAINNAMEHERE,dc=TLDOMAINHERE(E.G.,.ORG)' WHERE Name='" & strPooterName & "'"
  
  Set objADRecordSet = objADCommand.Execute
  
  '=====PARSE DN FOR OU=====
  
  Do While Not objADRecordSet.EOF
  	strDN = objADRecordSet.Fields("distinguishedName")
  	intCommaPosition=InStr(strDN, ",")
  	strOU = Mid(strDN, intCommaPosition + 1, Len(strDN) - intCommaPosition)
  	intCommaPosition = InStr(strOU, ",")
  	strOU = Mid(strOU, 1, intCommaPosition - 1)
  	intCommaPosition = InStr(strOU, "=")
  	strOU = Mid(strOU, intCommaPosition + 1, Len(strOU) - intCommaPosition)
  	objADRecordSet.MoveNext
  	'WScript.Echo strOU
  Loop
  
  objADConnection.Close
  
  '=====MAP DRIVES/PRINTERS BY OU=====
  
  Select Case strOU
  	Case "Technology Systems"
  		objNetwork.RemoveNetworkDrive "g:"
  		objNetwork.MapNetworkDrive "g:", "\\btfs1\fs5"
  		objNetwork.RemoveNetworkDrive "i:"
  		objNetwork.MapNetworkDrive "i:", "\\btfs1\fs1"
  		objNetwork.RemoveNetworkDrive "j:"
  		objNetwork.MapNetworkDrive "j:", "\\btfs1\fs2"
  		objNetwork.RemoveNetworkDrive "l:"
  		objNetwork.MapNetworkDrive "l:", "\\btfs1\paul1"
  		objNetwork.RemoveNetworkDrive "t:"
  		objNetwork.MapNetworkDrive "t:", "\\btfs1\vol1"
  		objNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\BTDC1\HPLJ4050_TechOffice"
  		objNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\BTDC1\HPLJ8100_TechRoom"
  		objNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\BTDC1\CanoniRC3200Color_LowerLevelERC"
  		objNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\BTDC1\CanoniR6000B&W_LowerLevelERC"
  		'objNetwork.SetDefaultPrinter "\\\"
  	Case "INSERT ANOTHER OU HERE"
  		'CREATE A SEPARATE CASE STATEMENT FOR EACH OU
  	case Else
  		'not found
  End Select
  
  '=====LOGGING=====
  
  Set objDBConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objDBRecordSet = CreateObject("ADODB.Recordset")
  
  objDBConnection.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; Data Source='\\***INSERT PATH TO ACCESS DB***\ACCESSDB.mdb'" 
  objDBRecordSet.Open "INSERT INTO Logons (Username, ComputerName, IPAddress, LogonTime, ComputerOU, ComputerDN) VALUES ('" & strUserName & "', '" & strPooterName & "', '" & strIPAddress & "', '" & strTimeStamp & "', '" & strOU & "', '" & strDN & "')", objDBConnection, adOpenStatic, adLockOptimistic
  
  objDBConnection.Close  ARM و hosseini-n سپاسگزاری کرده‌اند.

 6. #51
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Point Client Computers to a New Print Server


  Submitted By: Anonymous Submission
  Logon script that changes the printer connections on workstations
  VBScript

  کد:
  'This script works well in a login script. When ran from a workstation
  'it will loop thru all of the printers installed for the current logged on
  'user and if they are connected to the old server they will be removed
  'and then remaped to the new server. It will also attempt to descover
  'which printer is the default printer in order to reset this if it is one
  'of the printers that will be moved.
  '
  'Note: All of the printers must exist on the new server before this script
  ' should be run. If not then the printer will simply be removed from
  ' users profile and the script will not be able to reconnect them.
  ' "Print Migrator" is a utility that is part of the Windows 2000 and
  ' Windows 2003 resource kit. This will create all of the printers
  ' on the new server while maintaining all of their settings including
  ' print queue security. Keep in mind that for a time you will see
  ' duplicate printer if you do a search on printers, one advertisec
  ' from each server.
  '
  'We used this method to move just over 100 printers from one server to another
  'and then ran this script as a logon script in a group policy. We let it run for
  'a few days in order to allow for some users who don't logout every day have a
  'chance to run it. All of our users profiles were updated and they didn't even
  'know it was happening. We then deleted all of the printers from the old server.
  '
  'Note: The script does not run if you are Terminal serviced or SMS remote controling.
  
  
  Option Explicit
  Dim from_sv, to_sv, PrinterPath, PrinterName, DefaultPrinterName, DefaultPrinter
  Dim DefaultPrinterServer, SetDefault, key
  Dim spoint, Loop_Counter, scomma
  Dim WshNet, WshShell
  Dim WS_Printers
  DefaultPrinterName = ""
  spoint = 0
  scomma = 0
  SetDefault = 0
  set WshShell = CreateObject("WScript.shell")
  
  from_sv = "\\old" 'This should be the name of the old server.
  to_sv = "\\new" 'This should be the name of your new server.
  
  
  'Just incase their are no printers and therefor no defauld printer set
  ' this will prevent the script form erroring out.
  On Error Resume Next
  key = "HKCU\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Windows\Device"
  DefaultPrinter = LCase(WshShell.RegRead (key))
  
  
  If Err.Number <> 0 Then
  	DefaultPrinterName = ""
  else
  'If the registry read was successful then parse out the printer name so we can 
  ' compare it with each printer later and reset the correct default printer
  ' if one of them matches this one read from the registry.
  spoint = instr(3,DefaultPrinter,"\")+1
  
   
  
  DefaultPrinterServer = left(DefaultPrinter,spoint-2)
  
  	if lcase(DefaultPrinterServer) = from_sv then
  		DefaultPrinterName = mid(DefaultPrinter,spoint,len(DefaultPrinter)-spoint+1)
  		scomma = instr(DefaultPrinterName,",")
  		DefaultPrinterName = left(DefaultPrinterName,scomma -1)
  	end if
  end if
  
  Set WshNet = CreateObject("WScript.Network")
  Set WS_Printers = WshNet.EnumPrinterConnections
  
  'You have to step by 2 because only the even numbers will be the print queue's
  ' server and share name. The odd numbers are the printer names.
  For Loop_Counter = 0 To WS_Printers.Count - 1 Step 2
  	'Remember the + 1 is to get the full path ie.. \\your_server\your_printer.
  	PrinterPath = lcase(WS_Printers(Loop_Counter + 1))
  
  	'We only want to work with the network printers that are mapped to the original
  	' server, so we check for "\\Your_server".
  	if lcase(LEFT(PrinterPath,len(from_sv))) = from_sv then
  		'Now we need to parse the PrinterPath to get rhe Printer Name.
  		spoint = instr(3,PrinterPath,"\")+1
  		PrinterName = mid(PrinterPath,spoint,len(PrinterPath)-spoint+1)
  		'Now remove the old printer connection.
  		WshNet.RemovePrinterConnection from_sv+"\"+PrinterName
  		'and then create the new connection.
  		'Do not create c6100
  		if lcase(PrinterName) <> "c6100" then
  			WshNet.AddWindowsPrinterConnection to_sv+"\"+PrinterName
  			'If this printer matches the default printer that we got from the registry then
  			' set it to be the default printer.
  			if DefaultPrinterName = PrinterName then
  				WshNet.SetDefaultPrinter to_sv+"\"+PrinterName
  			end if
  		end if
  	end if
  Next
  Set WS_Printers = Nothing
  Set WshNet = Nothing
  Set WshShell = Nothing
  
  ' wscript.echo "Printers Migrated"  ARM و hosseini-n سپاسگزاری کرده‌اند.

 7. #52
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Backup SharePoint Sites


  Enumerates and backs up SharePoint Sites to a specified backup directory
  VBScript
  کد:
  Option Explicit
  Const BU_FOLDER = "D:\WSS\Backup\"
  Const BU_SERVER = "http://sharepointserver.domain.com"
  Const STSADM_PATH = "C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\web server extensions\60\BIN\stsadm"
  Dim objFso
  dim objFolder
  dim objFiles
  dim objFile
  dim objShell
  dim objExec
  dim strResult
  dim objXml
  dim objSc
  dim objUrl
  dim strUrl
  dim strFileName
  dim strCmd
  Dim tstLog
  
  
  Set objFso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objFolder = objFso.GetFolder(BU_FOLDER)
  Set objFiles = objFolder.Files
  
  Set tstLog = objFso.OpenTextFile(BU_FOLDER & "log.txt", 8, true)
  tstLog.WriteLine vbCrLf & Now() & " " & "Backup will start..."
  
  
  Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
  Set objExec = objShell.Exec(STSADM_PATH & " -o enumsites -url " & BU_SERVER)
  strResult = objExec.StdOut.ReadAll
  tstLog.WriteLine String(50, "-")
  tstLog.WriteLine vbCrLf & Now() & " enumsites:" & strResult
  
  Set objXml = CreateObject("MSXML2.DOMDocument")
  objXml.LoadXML(strResult) 
  
  
  For Each objSc in objXml.DocumentElement.ChildNodes
    strUrl = objSc.Attributes.GetNamedItem("Url").Text
    strFileName = BU_FOLDER & _
     Replace(Replace(strUrl, "http://", ""), "/", "_") & "_" & Replace(Now(), ":", "") & ".spb"
     debug.writeline strFileName
    strCmd = STSADM_PATH & " -o backup -url """ + strUrl + """ -filename """ + strFileName + """"
    tstLog.WriteLine vbCrLf & Now() & " " & strCmd
    objShell.Exec(strCmd)
  Next
  tstLog.WriteLine vbCrLf & Now() & " " & "Backup successfull!"
  tstLog.close  ARM و hosseini-n سپاسگزاری کرده‌اند.

 8. #53
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Toggle Internet Explorer Proxy Server Settings


  GUI utility for modifying Internet Explorer proxy server settings.

  VBScript


  کد:
  <html>
  <head>
  <title>Proxy Switcher</title>
  <hta:application 
    id="switchproxy"
    applicationName="Proxy Switcher"
    border="dialog"
    borderStyle="Complex"
    caption="yes"
    contextMenu="yes"
    icon=""
    innerBorder="yes"
    maximizeButton="no"
    minimizeButton="yes"
    navigable="yes"
    scroll="no"
    scrollFlat="no"
    selection="yes"
    showInTaskBar="yes"
    singleInstance="no"
    sysMenu="yes"
    version="1.0"
    windowState="normal"
   >
  
  </head>
   <script language="vbscript" >
    Sub curproxy
    Dim WshShell, bKey
    Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    regkey="HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyEnable"
  
    If WshShell.RegRead(regkey)=0 Then
      proxydisabled.checked=True
      proxyenabled.checked=False
      bthchangeproxy.Value="Enable Proxy"
      window.status="Your IE session is not configured to use a proxy server"
    Else
      proxydisabled.checked=False
      proxyenabled.checked=True
      bthchangeproxy.Value="Disable Proxy"
      window.status="Your IE session is configured to use a proxy server"
    End If 
    End Sub
    Sub chgproxy
    Dim WshShell, bKey
    Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
    regkey="HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ProxyEnable"
    If proxyenabled.checked=True Then
      WshShell.RegWrite regkey, 0, "REG_DWORD"
      proxydisabled.focus
      window.alert("IE will access the Internet directly.")
      curproxy()    
    Else
      WshShell.RegWrite regkey, 1, "REG_DWORD"
      proxyenabled.focus
      window.alert("IE will now use the defined Proxy server.")
      curproxy()    
    End If
    End Sub
   </script>
   <body STYLE="font:bold 22pt arial; color:white;filter:progid:DXImageTransform.Microsoft.Gradient(GradientType=1, StartColorStr='#000000', EndColorStr='#0000FF')" onload="curproxy()">
     Proxy Switcher<br />
     <br /><span style="font-size: 12pt; color: yellow; font-family: Tahoma">
     <input id="proxyenabled" name="proxyenabled" style="width: 22px" title="IE Currently using Proxy Server"
       type="radio" />IE is using Proxy Server<br />
     <input id="proxydisabled" name="proxydisabled" style="width: 22px" title="IE Currently using Proxy Server"
       type="radio" />IE is not using Proxy Server</span>&nbsp;<br />
     <input id="bthchangeproxy" name="bthchangeproxy" type="button" value="Change Proxy" onclick="chgproxy()" />
   
   </body>
  </html>  ARM و hosseini-n سپاسگزاری کرده‌اند.

 9. #54
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Delete Files 10 Days Old or Older


  VBScript

  کد:
  FilePath = "\\server\folder" 
  FileAge = 10
  
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set objFolder = objFSO.GetFolder(FilePath)
  Set colFile = objFolder.Files
  For Each objFile in colFile
  	FileCreated = objFile.DateCreated
  		If DateDiff("d", FileCreated, Now()) > FileAge Then 
   			objFile.Delete
  		Else
  		End If
  
  Next  ARM و hosseini-n سپاسگزاری کرده‌اند.

 10. #55
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  List FSMO Role Holders


  Uses a series of Dsquery commands to determine the FSMO role holders for a domain
  VBScript
  کد:
  Dim objShell
  Set objShell = CreateObject("WScript.Shell")
  
  strCmdRun = "cmd /c"
  strQuery = "dsquery server -hasfsmo "
  strQuerySchema = "schema"
  strQueryRID = "rid"
  strQueryName = "name"
  strQueryInfr = "infr"
  strQueryPDC = "PDC"
  
  Set objExec = objShell.Exec(strCmdRun & strQuery & strQuerySchema)
  strExecResultsSchema = LCase(objExec.StdOut.ReadAll)
  
  Set objExec = objShell.Exec(strCmdRun & strQuery & strQueryRID)
  strExecResultsRID = LCase(objExec.StdOut.ReadAll)
  
  Set objExec = objShell.Exec(strCmdRun & strQuery & strQueryName)
  strExecResultsName = LCase(objExec.StdOut.ReadAll)
  
  Set objExec = objShell.Exec(strCmdRun & strQuery & strQueryInfr)
  strExecResultsInfr = LCase(objExec.StdOut.ReadAll)
  
  Set objExec = objShell.Exec(strCmdRun & strQuery & strQueryPDC)
  strExecResultsInfr = LCase(objExec.StdOut.ReadAll)
  
  Wscript.Echo "FSMO Roles: "
  Wscript.Echo "-----------"
  Wscript.Echo "Schema Master: " & strExecResultsSchema
  Wscript.Echo " "
  Wscript.Echo "RID Master: " & strExecResultsRID
  Wscript.Echo " "
  Wscript.Echo "Domain Naming Master: " & strExecResultsName
  Wscript.Echo " "
  Wscript.Echo "Infrastructure Role: " & strExecResultsInfr
  Wscript.Echo " "
  Wscript.Echo "PDC Emulator: " & strExecResultsInfr  ARM سپاسگزاری کرده است.

 11. #56
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Automate login to website


  This is a pretty neat (yet dirty) solution to a problem we were having. Our system kept losing a vital component, and the only way to restart this component was to log in to a webpage and click some checkboxes and manually restart the failed components.
  THis script automates Internet Explorer via the COM interface, which exposes the entire Document Object Model (DOM) to the awesomeness that is Powershell. You can do anything in POwershell that you can do in Internet Explorer, so you're limited by your own imagination (but Ajax can be tough).
  It also has an interesting function that will encrypt and decrypt a password from/to a file. This can only be decrypted by the user who encrypted the file (using Windows Auth) so if you're going to run this as a scheduled task, make sure that you create the password file while logged in as the user who the script will be executed as
  Windows PowerShell

  کد:
  ###################################################################
  # ScriptName: MonitorGridStatus
  # Author: Justin Yancey
  # Date: 20/01/2010
  # Description:
  #	This script will use the Internet Explorer COM object to log
  #	in to a web page for an automation tool we use. Unfortunately,
  #	the only way we can restart a failed "adapter" is to log in
  #	to this page and restart it manually. So, the script will 
  #	basically open IE, log in (using credentials stored in an
  #	encrypted file, decryptable only by the user who is executing
  #	the script), parse the HTML Document Object Model (DOM) and
  #	create custom objects representing the statuses of each 
  #	adapter. It will then check the status field of each object
  #	and, if it detects failure, will click buttons and tick checkboxes
  #	and send an email to the administrator to let them know something
  #	went wrong but it's been fixed now. 
  #
  #	I've included it in the "Using the Internet" category, as I use
  #	similar scripts for things like online banking (pays off a % of 
  #	my credit card every night), doing timesheets etc. This particular
  #	implementation could equally be classified as "Logs and Monitoring",
  #	but it's not a very good solution for this problem, i was just sick
  #	of getting calls from support in the middle of the night. 
  #
  ###################################################################
  
  # Define some variables that will change based on your configuration
  # I recommend storing these an XML file and reading them in at execution
  # time, but for the sake of this exercise i'm keeping it simple.
  
  $emailto = 'justin.yancey@somewhere.com'
  $emailfrom = 'justin.yancey@somewhere.com'
  $smtphost = 'mail.somewhere.com'
  $cdp = '10.0.0.01:9090'
  $username = $env:username
  $passwordfile = "C:\user\powershell\gridManagerLogin_$($env:username).txt"
  
  # Function to return a password from an encrypted file
  Function get-password([string]$credentialsfile) {
  	#Check to see if the file exists
  	if (-not (Test-Path $credentialsfile)){
  		#If not, then prompt user for the credential
  		$creds = Get-Credential
  		#Get the password part
  		$encpassword = $creds.password
  		# Convert it from secure string and save it to the specified file
  		$encpassword |ConvertFrom-SecureString |Set-Content $credentialsfile}
  	else {
  		#If the file exists, get the content and convert it back to secure string
  		$encpassword = get-content $credentialsfile | convertto-securestring
  	}
  	# Use the Marshal classes to create a pointer to the secure string in memory
  	$ptr = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::SecureStringToCoTaskMemUnicode($encpassword)
  	# Change the value at the pointer back to unicode (i.e. plaintext)
  	$pass = [System.Runtime.InteropServices.Marshal]::PtrToStringUni($ptr)
  	remove-variable encpassword,ptr
  	# Return the decrypted password
  	return $pass
  }
  
  # Create the IE com object
  $ie = new-object -com InternetExplorer.Application
  # Navigate to the login page
  $ie.navigate("http://$cdp/baocdp/gm/index.jsf")
  # Wait for the page to finish loading
  do {sleep 1} until (-not ($ie.Busy))
  #$ie.visible = $true #Uncomment this for debugging
  
  # Assign the DOM to the $doc variable
  $doc = $ie.document
  # Our login page remembers credentials for an hour even after
  # closing a browser, so we're going to enclose the login part
  # in a try-catch block, as these fields may not exist if we've already run this.
  try {
  	# Find the username field and set the value to that of our variable
  	$usernameField = $doc.getElementById('j_username')
  	$usernameField.value = $username
  	# Find the password field and set the value to that of the result
  	# of a call to the get-password function with the paramter defined at top
  	$passwordField = $doc.getElementById('j_password')
  	$passwordField.value = (get-password $passwordfile)
  	# Find and click the submit button
  	$submitButton = $doc.getElementById('submit-button')
  	$submitButton.click()
  	# Wait until login is complete
  	do {sleep 1} until (-not ($ie.Busy))
  } catch {$null}
  
  # Find the hyperlink we want to click by enumerating all <a href> tags matching on classname
  $link = $doc.getelementsbytagname('a') | where{$_.className -eq 'linkLarge linkLargeColor'}
  # Click the link
  $link.click()
  # WAit for page to finish loading
  do {sleep 1} until (-not ($ie.Busy))
  
  # Get the table containing our status messages and restart buttons
  $table = $doc.getelementbyid('stat-form:adp-st')
  
  # Split the table from a single string into an array of strings
  $html = $table.outerhtml.split("`n")
  
  # Loop through array, performing replacements of markup text to get rid of junk
  # This logic changes for every page you want to cleanse, so it will take a bit
  # of experimenting to get this working, but this is a good place to start.
  # For help with regexes, try The Regex Coach (free download)
  $html = $html |%{
  	$str = $_.replace('<TD class=gridStatusCell>','')
  	$str = $str.replace('<SPAN class=centralWorkItem>','')
  	$str = $str.replace('</SPAN></TD>','')
  	$str = $str.replace('</TD></TR>','')
  	$str = $str.replace('<IMG height=20 alt="','')
  	$str = $str.replace('</TBODY></TABLE>','')
  	$str = $str.replace('<INPUT.*?>','')
  	$str = [regex]::Replace($str,'" src.*?>','')
  	$str = [regex]::Replace($str,'<INPUT style.*?>','')
  	$str = [regex]::Replace($str,'<INPUT.*?=',',')
  	$str = $str.trim().trimend('>')
  	if ($str -notmatch '</*T' -and $str.length -gt 6){write-output $str}
  	}
  	
  # Sample from $html variable:
  # $html[0] = SQL Adapter
  # $html[1] = Running,stat-form:adapter1
  # $html[2] = File Adapter
  # $html[3] = Running,stat-form:adapter2
  	
  $i = 0; $ht = @{}; $oarray = @(); $o = $null;
  # Loop through the cleaned strings
  $html |%{
  	# If the value of $i (which is incrememted during each iteration) has no remainder
  	# after dividing by two, then the value in this string is the "Adapter name" (e.g. $html[0], $html[2])
  	if ([Math]::IEEERemainder($i,2) -eq 0){
  		# Add the previous object (if there was one) into the $oarray array
  		if ($o -ne $null) {$oarray += $o}
  		# Create a new object
  		$o = New-Object System.Object
  		# Add the "AdapterName" property
  		$o |Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AdapterName -Value $_
  	} else {
  		# If there is a remainder, then the value in this string is the status, 
  		# as well as the name of the checkbox object that needs to be used later ($html[1],$html[3]).
  		# To restart an adapter, you have to select it (using this checkbox) and 
  		# click a stop button, check the box again and click a start button.
  		# Now, we split the string into the two variables
  		($adapterstatus,$checkboxname) = $_.split(',')
  		# Add the AdapterStatus member
  		$o |Add-Member -MemberType NoteProperty -Name AdapterStatus -Value $adapterstatus
  		# Add the name of the checkbox field to the Checkbox member
  		$o |Add-Member -MemberType NoteProperty -Name CheckBox -Value $checkboxname
  	}
  	$i++
  }
  
  $hasfailed = $false
  # Loop through all the adapter objects
  $oarray | foreach {
  	# If the status of the adapter is in "Fault" state
  	if($_.AdapterStatus -match 'Fault'){
  		# Find the checkbox field in the DOM
  		$chk = $doc.getElementByID($_.CheckBox)
  		# Check the checkbox
  		$chk.checked = $true
  		# Click the "Stop" button
  		$stopButton = $doc.getelementbyid('stat-form:stat-ctrl:stop-btn')
  		$stopButton.click()
  		# Wait a while
  		do {sleep 1} until (-not ($ie.Busy))
  		# Find the checkbox in the refreshed page
  		$chk = $doc.getElementByID($_.CheckBox)
  		# Check the checkbox
  		$chk.checked = $true
  		# Click the "Start" button
  		$startButton = $doc.getelementbyid('stat-form:stat-ctrl:start-btn')
  		$startButton.click()
  		# Wait until operation is complete
  		do {sleep 1} until (-not ($ie.Busy))
  		# Set the $hasfailed flag to be true
  		$hasfailed = $true
  	} elseif ($_.AdapterStatus -match 'Stop') {
  		# If the adapter is stopped, then...
  		# Find the checkbox field in the DOM
  		$chk = $doc.getElementByID($_.CheckBox)
  		# Check the checkbox
  		$chk.checked = $true
  		# Click the "Start" button
  		$startButton = $doc.getelementbyid('stat-form:stat-ctrl:start-btn')
  		$startButton.click()
  		# Wait until operation is complete
  		do {sleep 1} until (-not ($ie.Busy))
  	}
  }
  
  # If the script detected a failed adapter (not stopped, failed)
  if ($hasfailed) {
  	# Define the body text of the email contents
  	$bodytext = "An adapter has failed and has been restarted. Please log in to grid manager to confirm successful restart`n`n"
  	# Add the object outputs to the body so the recipient can see the adapter/s that failed
  	$bodytext += ($oarray |select AdapterName,AdapterStatus |out-string)
  	# Send the email using the variables defined at the top of the script
  	send-smtpmail -to $emailto -from $emailfrom -body $bodytext -Subject 'Adapter failure' -smtphost $smtphost
  }
  
  # Log out of the system
  $ie.navigate("http://$cdp/baocdp/j_spring_security_logout")
  # Wait until logout is complete
  do {sleep 1} until (-not ($ie.Busy))
  # Close IE
  $ie.quit()
  # Exit the script
  exit  ARM سپاسگزاری کرده است.

 12. #57
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272

  Move Domain Users from Local Administrators Group to Local Power Users Group

  Submitted By: Alan Mosley
  Removes all domain users from the Local Administrators group on a computer, then adds those users to the Power Users group on that same machine
  VBScript
  کد:
  ' Removes domain users from local Administrators group and adds then to local Power Users Group
  ' from all computers in the active directory
  
  ' By Alan Mosley
  ' 21 August 2007
  
  'The statement 
  ' computer <> "DC1" AND computer <> "DC2" 
  'excludes computers DC1 and DC2 from being affected
  
  'The statement 
  ' wUser.Name <> "Administrator"
  'excludes the Domain Administrator from being removed
  
  'change netbios abd ldap domain strings 
  ' netbios = "fabrikam"
  ' ldapDomain = "LDAP://dc=fabrikam,dc=com"
  
  on error resume next
  Const ADS_SCOPE_SUBTREE = 2
  
  netbios = "fabrikam"
  ldapDomain = "LDAP://dc=fabrikam,dc=com"
  
  Set objConnection = CreateObject("ADODB.Connection")
  Set objCommand =  CreateObject("ADODB.Command")
  objConnection.Provider = "ADsDSOObject"
  objConnection.Open "Active Directory Provider"
  
  Set objCOmmand.ActiveConnection = objConnection
  objCommand.CommandText = _
    "Select Name, Location from '"& ldapDomain &"' " _
      & "Where objectClass='computer'" 
  objCommand.Properties("Page Size") = 1000
  objCommand.Properties("Searchscope") = ADS_SCOPE_SUBTREE 
  Set objRecordSet = objCommand.Execute
  objRecordSet.MoveFirst
  
  dim computers()
  dim ub:ub = 0
  
  Do Until objRecordSet.EOF
    redim preserve computers(ub)
    computers(ub) = objRecordSet.Fields("Name").Value
    objRecordSet.MoveNext
    ub = UBound(computers)+1
  Loop
  
  for each computer in computers
    if computer <> "DC1" AND computer <> "DC2" then
      Set aGroup = GetObject("WinNT://" & computer & "/Administrators")
       On Error Resume Next
       For Each aMember In aGroup.Members
          If aMember.Class = "User" Then
          dim domainUser: domainUser = "WinNT://"& netbios &"/"& aMember.Name &",user"
             Set wUser = GetObject( domainUser )
             If Err.Number = 0 and wUser.Name <> "Administrator" Then
              Wscript.echo wUser.Name
              WScript.Echo wUser.ADsPath
              Set puGroup = GetObject("WinNT://" & computer & "/Power Users")
              puGroup.Add (wUser.ADsPath)
              aGroup.Remove wUser.ADsPath
             else
             err.Clear 
             End If
          end if
       next
    end if 
  next  ARM، th95 و hosseini-n سپاسگزاری کرده‌اند.

 13. #58
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Assign the Default User Name Shown at the Logon Screen


  Changes the default user name shown on the Windows logon screen
  VBScript

  کد:
  Set wshShell = WScript.CreateObject("wscript.shell")
   Dim objShell
      Dim ssfWINDOWS
      Dim objFolder
      
      ssfWINDOWS = 36
      Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
        Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, "Select Profile for Current Logon name", 0, "C:\Documents and Settings")
          If (Not objFolder Is Nothing) Then
            wshshell.popup "The logon name you chose was " & objFolder,3, "Change Winlogon Name"
  						 Else WScript.Quit
          End If
  '      Set objFolder = Nothing
  '    Set objShell = Nothing
  
  
  
  
  
  Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  
  
  Set Sh = CreateObject("WScript.Shell")
  'strUserName = InputBox ("Enter the UserName to be used as last User who Logged in.")
  strDomainName = InputBox ("Enter the DOMAIN to use with the UserName.", "Domain", "YOURDOMAIN NAME HERE") 
  
  key = "HKEY_LOCAL_MACHINE\"
  Sh.RegWrite key & "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DefaultUserName", ""&objFolder&"", "REG_SZ"
  Sh.RegWrite key & "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\ALtDefaultUserName", ""&objFolder&"", "REG_SZ"
  Sh.RegWrite key & "Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon\DefaultDomainName", ""&strDomainName&"", "REG_SZ"
  
  sh.popup "Done! Last UserName logged on Changed!",2,"Last User Logged in"  ARM و hosseini-n سپاسگزاری کرده‌اند.

 14. #59
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Configure a Computer to Log On Automatically


  Configures a computer to automatically log on to the network each time it is turned on. Used in kiosk situations where a computer needs to be logged on to a specific account at all times
  VBScript

  کد:
  'Shortcut for connecting to the HKey_Local_Machine Registry Entry.
  const HKLM = &H80000002
  
  'This assigns the local computer name to the variable strComputer.
  strComputer = "."
  
  'creates a reference to the StdOut object in WSH.
  Set StdOut = WScript.StdOut
  
  'creates a a reference to the StdRegProv registry editing object.
  Set oReg=GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" &_ 
  strComputer & "\root\default:StdRegProv")
  
  'Assigns the path to the registry hive needed for this script.
  strKeyPath = "SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon"
  
  'All of the strValue and strValueName variables contain what is
  'actually written to the HKLM\Software\Microsoft\Windows NT _
  'CurrentVersion\Winlogon registry hive.
  
  'Default user name registry entry.
  strValueNameOne = "DefaultUserName"
  
  'Enter the User to be logged in here.
  strValueOne = "conference"
  
  'Registry entry for the Default Password.
  strValueNameTwo = "DefaultPassword"
  
  'Enter the password for the account above here.
  strValueTwo = "C0nference"
  
  'This tells the registry to login automatically
  strValueNameThree = "AutoAdminLogon"
  
  'set this to 0 turns off automatic login.
  strValueThree = "1"
  
  'Sets the registry entry for how many times this
  'account will automatically log in.
  strValueNameFour = "AutoLogonCount"
  
  'Change this value to set the number of Automatic Logins.
  '(4294967295 tells machine to always automatically login)
  strValueFour = "4294967295"
  
  'Registry entry to force login.
  strValueNameFive = "ForceAutoLogon"
  
  'Set this value to 0 will cancel forced login.
  strValueFive = "1"
  
  'This is the worker section of the script
  'It uses the reference oReg created earlier to actually write the
  'values to the registry. (Oreg.SetStringValue)
  oReg.SetStringValue HKLM,strKeyPath,strValueNameOne,strValueOne
  oReg.SetStringValue HKLM,strKeyPath,strValueNameTwo,strValueTwo
  oReg.SetStringValue HKLM,strKeyPath,strValueNameThree,strValueThree
  oReg.SetStringValue HKLM,strKeyPath,strValueNameFour,strValueFour
  oReg.SetStringValue HKLM,strKeyPath,strValueNameFive,strValueFive
  
  'The script finished message.
  Wscript.Echo "Script Done!"  ARM سپاسگزاری کرده است.

 15. #60
  نام حقيقي: 1234

  مدیر بازنشسته
  تاریخ عضویت
  Jul 2009
  محل سکونت
  5678
  نوشته
  5,634
  سپاسگزاری شده
  2513
  سپاسگزاری کرده
  272
  Display Message at Startup


  Displays a .JPG file at startup. The actual file displayed in based on the screen resolution of the computer
  VBScript
  کد:
  on error resume next
  set destfile = nothing
  Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  Set destfile = fso.Getfile("C:\Custom\RISFinishCheck.txt")
  filesize = destfile.size
  if err.number <> 0 then
  	filesize = 1	
  end if
  if filesize = 290 then
  else
  strcomputer = "."
  Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
  Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
  Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_VideoConfiguration",,48)
  For Each objItem in colItems
  	vertres = objItem.VerticalResolution
  Next
  LocalDC = WshShell.regread _
    ("HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Group Policy\History\DCName")
  if vertres = "768" then
  	messagepath = localdc + "\netlogon\message\message.jpg"
  else 
  	messagepath = localdc + "\netlogon\message\message2.jpg"
  end if
  
  return = WshShell.Run ("iexplore -k " & messagepath,1,true)
  end if
  err.number = 0  ARM و zoorba سپاسگزاری کرده‌اند.

صفحه 4 از 7 اولیناولین 1 2 3 4 5 6 7 آخرینآخرین

کلمات کلیدی در جستجوها:

پرشین نتورک

اسکریپت

نتورک ادمین

اسکریپت میکروتیک

اسکریپت ویندوز

http://forum.persiannetworks.com/f25/t31065.html

بانک اسکریپت

بانک

ادمین نتورک

اسکریپت در ویندوز

اسکریپت برای ویندوز

اسکریپت بانک

پرسین نتورکاضافه کردن پرینتر با اسکریپتconnection to dc scriptbatchفایلtelnet زدن در میکروتیکپ رسین نت ورکاسکریپت joinپرشن نتورکcloner.SendKeysبانك اسكريپاسكريپتterminalservicesprofilepath vbscriptبانک اسکرپیت

برچسب برای این موضوع

2003, 2008, 2008r2, 2911, 2960, 404, access, active, active directory, additional, admin, administrator, alias, application, archive, arp, backup, batch, bind, bios, bitlocker, browser, call, cdp, communication, computername, conference, configuration, control, crack, credentials, date, dcpromo, default gateway, delete, desktop, device, dhcp, disable, domain, domain controller, drive, email, enable, encrypt, error, failure, filter, finance, form, forum, gateway, google, gpo, group policy, gui, hardware, home page, host, html, http, img, install, ip address, ipconfig, ise, isolated, join, ldap, license, list, load, local, log off, log on to, login, loop, mac, map drive, memory, messaging, microsoft, microsoft office, monitoring, move, net stop, number, offline, page, password, personal, policy, pos, powershell, print server, problem, profile, queue, quota, ras, record, refresh, registerdns, remo, remote, remote desktop, replication, report, reset, resource kit, restart, restore, ris, role, route, run, s-1-5-21, sas, script, secure, send, serial, server, services, session, share, shared, sharepoint, shutdown, sms, smtp, smtp server, software, span, split, sql, start, startup, static, stop, support, switch, system center, target, telephone, telnet, test, ttl, update, user, username, فونت, فروش, لاگین, مایکروسافت, مدارک, نتورک, نصب شده, هستش, ویندوز, ویندوز 7, ورود, یوزر, کلاینتها, کمک, کانکشن, کار, کارها, کاربران, کردن, گوگل, گروپ پالیسی, پیشنهاد, پارتیشن, پرینتر, پرشین, پشتیبان گیری, vpn, wallpaper, wan, warning, web, web server, webpage, website, windows, windows server, windows server 2003, windows update, windows xp, word, wrt, wss, xml, آشنایی, اولین, اتوماتیک, اجرای, اسکریپت, اشتراک, اطلاعات, بک آپ, برنامه, تلنت, تنظیمات, تست, حداقل, حذف, خودکار, خودش, دومین, دانلود, درخواست, دستور, روی, روش, راهنمایی, رایگان, سوییچ, سیستم, سیستم سرور, سایت, شیر شده

نمایش برچسب ها

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمی توانید موضوع جدید ارسال کنید
 • شما نمی توانید به پست ها پاسخ دهید
 • شما نمی توانید فایل پیوست ضمیمه کنید
 • شما نمی توانید پست های خود را ویرایش کنید
 •