سلام
درخواست کمک به منظور ارتباط SIP TRUNK مابین
روتر 3945 سیسکو , وAS5400 را دارم.

یعنی تنظیمات SIP TRUNK بین CME که روی روتر 3945 و AS5400 به چه ترتیب می باشد ؟؟؟موضوعات مشابه: