با سلام
جایی کارت DIGIUM FXO نصب هست که هر چند وقت یکبار هنگ میکند. ارتباطات داخلی برقرار است ولی تماس با بیرون امکان پذیر نیست. الستیکس 1.6 استفاده میشه.
احتمالات موجود چی میتونه باشه؟