يه لينك وايرلس زدم نياز به ارتباط دو طرفه داره بدون خط تلفن هست . ميخوام از VOIP Gatewayاستفاده كنم ..دو طرف لينك دو تا گوشي انالوگ دارم . حالا هر دو طرف بايد FXS بزنم ؟موضوعات مشابه: