سلام

در الستیکس امکانی وجود داره به اسم Disa که کارش این هست که
شما به الستیکس زنگ می زنی و بوق ازاد بهت میده

می خواستم ببینم که CUCM این قابلیت را دارد ؟
موضوعات مشابه: