سلام دوستان
ما در IVR می خواهیم تعریف کنیم که برای تماس با دپارتمان شبکه کلید 1 و دپارتمان تجارت الکترونیک کلید 2 را فشار دهید که مشتری با فشار دادن کلید 1 در ادامه تعریف کنیم که برای ارتباط با بخش سخت افزار شبکه کلید 1 نرم افزار شبکه کلید 2 و غیره
در واقع به صورت زیر:
1- دپارتمان شبکه
1-سخت افزار شبکه
2-نرم افزار شبکه
3- غیره
2-دپارتمان تجارت الکترونیک
1-سخت افزار شبکه
2-نرم افزار شبکه
3- غیره
به این صورت میتوان IVR تنظیم کرد؟؟موضوعات مشابه: