با سلام

دوستان در ivr ،الستیکس timeout destination وجود نداردبرای تعریف این مورد از کجا باید اقدام کنمموضوعات مشابه: