چطور می توان یک policy دشبکه تعريف کرد که کاربرها نتوانند فولدرهای تو درتو با اسمهای طولانی انتخاب کنند؟موضوعات مشابه: