از دوستان كسي مي تونه فرق etype با sap رو توضيح بده ؟