با درود فراوان
برای استفاده از قابلیت ایمیل روتر، یا روترهای خودمون، پیشنهاد میشه که ایمیل آدرس مجزا برای سیستم عامل میکروتیک بسازیم.
علت اصلی انجام این کار، این هست که یک ایمیل آدرس برای کار با میکروتیک، نیاز دارد که امنیت پایینی داشته باشد.
احراز هویت دو مرحله ای آن نباید روشن باشد و همینطور اجازه دسترسی به اکانت با برنامه های دیگر نیز باید داده شود.
به عنوان مثال در سرویس جی میل، بعد از ساختن آدرس ایمیل می بایست بخش مروبطه را مانند تصویر پایین فعال نماییم.

در مرحله بعدی باید به بخش Tools و سپس Email مراجعه کنیمو سپس مطابق تصویر پایین آدرس ایمیل و رمز ساخته شده، همینطور آدرس SMTP سرور گوگل (smtp.gmail.com) را وارد می کنیم.کار تمام است، حالا می توانیم از بخش System/Logging یک اکشن جدید ساخته و سپس مشخص کنیم که در زمان وقوع چه مدل لاگ هایی، روتر برای ما ایمیل ارسال نماید.

همینطور می توانیم در صورت نیاز، داخل اسکریپت های خودمان با دستوری شبیه دستور زیر، به وسیله روتر، ایمیل ارسال نماییم.

کد:
/tool e-mail send to="Mikrotik.Router2020@Gmail.com" subject=" Test " body="Send By Mikrotik Router"

همینطور می توانیم اسکرپیتی مانند اسپکریپت زیر بنویسیم که از تنظیمات روتر نسخه بکاپ تهیه کرده و آن را به ایمیل ما ارسال نماید.
میتوانیم با استفاده از Scheduler روتر، این اسکریپت را بصورت دوره ای اجرا نماییم، که لازمه اینکار البته تنظیم بودن ساعت روتر است.

کد:
#### Modify these values to match your requirements #### #Your email address to receive the backups :local toemail "yourEmailAddress@gmail.com" #The From address (you can use your own address if you want) :local fromemail "MikrotikMail@gmail.com" #A mail server your machines can send through :local emailserver "smtp.gmail.com" ############## ########## ############## :local textfilename :local backupfilename :local allfiles :local filedate :local date [/system clock get date]; :local time [/system clock get time]; :local sysname [/system identity get name]; :local months ("jan","feb","mar","apr","may","jun","jul","aug","sep","oct","nov","dec"); :local varMonth [:pick $date 0 3]; :set varMonth ([ :find $months $varMonth -1 ] + 1); :if ($varMonth < 10) do={ :set varMonth ("0" . $varMonth); } :local varDay [:pick $date 4 6]; :local varYear [:pick $date 7 11]; :set filedate ($varYear."-".$varMonth."-".$varDay); :set textfilename ($"filedate" . "-" . $"sysname" . ".rsc") :set backupfilename ($"filedate" . "-" . $"sysname" . ".backup") :set allfiles ($"textfilename" . "," . $"backupfilename") :execute [/export file=$"textfilename"] :execute [/system backup save name=$"backupfilename"] #Allow time for export to complete :delay 2s #email copies :log info "Emailing backups" /tool e-mail send to=$"toemail" from=$"fromemail" server=[:resolve $emailserver] port=587 subject="[Config Backup] $sysname" body="Mikrotik $sysname Backup $date [$filedate] $time" file=$"allfiles" #Allow time to send :delay 10s #delete copies /file remove $textfilename /file remove $backupfilename

دانلود ویدیو آموزشی مرحله به مرحله انجام کار :
https://www.mediafire.com/file/69h6a...Email.rar/fileموضوعات مشابه: