سلام
نرم افزاری که IP های کل شبکه رو به همراه gateway نمایش بده
مثل نرم افزارهای IP scan که البته اون هایی که من دیدم gateway دستگاههای شبکه رو نشو ن نمی دهموضوعات مشابه: