کرک درست حسابی برای ویندوز سرور کسی سراغ داره؟با طریقه نصبموضوعات مشابه: