من روي يك سيستم كش اكسپرس نصب كرده ام و روي همون سيستم هم يك سايت راه انداختم روي اين سيستم برنامه extradns را جهت dns cash نصب كردم اما بعد نصب اين برنامه كاربران وارد هر سايتي ميشدند به سايت موجود بر روي اين سيستم (localhost) وارد ميشدند بعد از كلي گشتن متوجه شدم كه
براي اينكه اين سايتم phpوmysql و...راساپورت كنه من برنامه xampp را روش نصب كرده ام يعني وقتي ميزني

کد:
http://localhost
يا

کد:
127.0.0.1
وارد صفحه اول سايتم ميشم حالا اين برنامه (extradns) وقتي dns شبكه اين سيستمو به 127.0.0.1 تغيير ميده هر كاربري كه وارد ميشه چون از اين سيستم كش ميخواد بگذره وارد سايت ميشه

اگه اينا درست باشند نميدونم چيكار كنم يا بايد از خير سايت روي اين سيستم بگذرم يا از خير اين برنامه اگه كمكي ميتونيد بكنيد دريغ نفرمائيدموضوعات مشابه: