دوستان اگر بخواهیم که mail که توسط کاربر فرستاده شده را در یه mail box در سرور چک کنیم چه طوری باید چک کنیم

یعنی همه مایل ها رو بخواهیم چک کنیم...