دوستان راحلی وجود داره بشه پسورد رادیو میکروتیک رو بازگردانی کرد ! نمیخوام کانفیگ و نت اینستال و ریست کنمموضوعات مشابه: