شما تا هر طبقه با کابل و داکت کشی پیش رفتی به نظر من داخل واحدها رو هم کابل بده خودتو راهت کن