سلام
برعكس زمانهاي گذشته كه بايد تمام خيابان انقلاب را مي گشتم تا شايد كتابي در مورد مطلب مورد نياز خود پيدا كنم ( آنروز ها هنوز ساكن

تهران بودم)
مشكل فعلي ما ؛ زياد بودن كتاب هاي مختلف بصورت ebook و سر درگمي در انتخاب كتاب مناسب بين تعداد زيادي كتاب است
ولي توصيه من به دوستان fedora كار آنست كه اگر فقط مي خواهند يك كتاب بخوانند كه هم كامل باشد و هم بروز باشد و هم
سليس و روان ؛ انست كه كتاب Red Hat® Fedora™ 4 UNLEASHED

از انتشارات sams را مطالعه كنند اين كتاب را كه حدود 13 مگا بايت است مي توانيد از طريق برنامه هاي p2p
مثل bittorent يا EMule دانلود كنيد
موفق باشيدموضوعات مشابه: