تبديل ساعت ويندوز به يك ساعت اتمی

برنامه های مختلفی وجود دارند كه ادعا ميكنند زمانسيستم شما را همواره با زمانهای اتمی تنظيم ميكنند و بنابراين همواره دقيق ترينزمان را در اختيارشما خواهند گذاشت. اما من ميخواهم روشی را به شما آموزش دهم كهميتوانيد بدون نياز به هيچ نرم افزار خاصی اين كار را انجام دهيد. برای اين كارمراحل زير را دنبال كنيد :
ابتدا روی ساعت موجود در Taskbar دوبار كليك كنيد تابرنامه Date and Time Properties اجرا شود برای دسترسی به اين قسمت ميتوانيد ازطريق كنترل پنل و سپس آيكن Date and Time نيز استفاده كنيد. سپس وارد قسمت Internet Time شده و تيك كنار عبارت Automatically synchronize with an Internet time server را اگر فعال نيست فعال كنيد. بعد از ليست كشويی جلوی عبارت Server عبارت time.nist.gov را انتخاب كنيد. در اين جا شما بايد به اينترنت متصل شده و سپس رویدكمه Update Now كليك كنيد. در اين مرحله شما بايد كمی صبر كنيد تا ساعت شما ازطريق سرور تنظيم شود. ( در اين حين شما ميتوانيد به كارهای عادی خود بپردازيد ). بعد روي دكمه Apply و سپس Ok كليك كنيد. بعد از مدتی ساعت سيستم شما با يك ساعتاتمی تنظيم ميشود كاملا دقيق اما تنها موردی كه در اينجا وجود دارد اين است كه شمابرای اينكه ساعت سيستمتان همواره از بالاترين دقت برخوردار باشد مجبوريد كه هر باربا اتصال به اينترنت روی دكمه Update Now كليك كنيد. اما نگران نباشيد چون اين مشكلهم راه حل دارد.
براي رفع اين مشكل مراحل زير را دنبال كنيد : ابتدا از طريق Run وارد Regedit شده و كليد زير را بيابيد : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\ControlSet001\Services\W 32Time\TimeProviders\NtpClient
بعد در صفحه سمت راست به دنبال كليدی با نام SpecialPollInterval بگرديد. پس از يافتن روی آن دوبار كليك كنيد. بعد در قسمت Base نوع اعداد را روی Decimal قرار دهيد. سپس در قسمت Value Data يك عدد كه زمان يادوره تناوب تكرار Automatic Synchronization را تعيين ميكند برحسب واحد ثانيه تعيينو وارد كنيد. بعد از اين ديگر نيازی به فشردن مكرر دكمه Update Now نخواهيد داشت. اگر به اينترنت وصل باشيد كه در دوره زمانی مشخص شده ساعت تنظيم ميشود ، اگر هم وصلنباشيد هيچ اتفاقي رخ نميدهد تمام اين عمليات به صورت پشت پرده انجام ميشود. اما يكنكته ديگر نيز وجود دارد. اگر شما Server بهتر و معتبرتری در اينترنت برای تنظيمساعت خود يافتيد بايد چكار كنيد ؟ براي اين كار نيز روشی وجود دارد. اگر شما يكآدرس Server بهتر برای اين كار پيدا كرديد بايد مراحل زير را برای اضافه كردن آن بهليست سرورهای ساعت خود انجام دهيد : ابتدا برنامه Regedit را اجرا كرده و كليد زيررا بيابيد : HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\ CurrentVersion\DateTime\Servers
در صفحه سمت راست يك كليد از نوع String ساختهو برای مثال نام آن را 3 يا 4 يا ... بگذاريد به ترتيب اعدادی كه در ليست موجودهستند. بعد روی آن دوبار كليك كرده نام سرور خود را به عنوان مقدار به آن اختصاصدهيد. سپس از رجيستری خارج شويد. حالا اگر وارد قسمت Internet Time در برنامه Date and Time Properties شويد و ليست كشويی سرور را مشاهده كنيد نام سرور خود را درآنجا خواهيد يافت. شما ميتوانيد با سرور خود نيز مانند قبل مراحل را انجام دهيد. بههمين ترتيب شما ميتوانيد هر تعداد سروری را كه يافتيد در ليست قرار دهيد و از آنهااستفاده كنيد. در اينترنت تعداد زيادی سرور زمان وجود دارد كه شما ميتوانيد از هركدام از آنها استفاده كنيد. كافی است در سايت Google يا ... عبارت Server Time راجستجو كنيد تا منبع عظيمی از اين سايتها در اختيارتان قرار گيرد.
اگر چه مسئله تنظيم دقيق زمان براي بسياری از كاربران اهميت چندانی ندارد ، اما در بعضی از سيستمها همين مسئله كوچك نيز بسيار مهم است و اگر رعايت نشود ميتواند مشكلات بسياری رابه وجود آورد.
موفق باشید.موضوعات مشابه: