بحث كاهش قيمت پهناي باند اينترنت براي ارايه*دهندگان اين سرويس از سال گذشته و از سوي مخابرات اعمال و طي ماه*هاي گذشته بار ديگر بحث تخفيف 30 درصدي قيمت پهناي باند مطرح شد؛ اين كاهش در بعضي موارد اثرات مثبتي داشته اما در مناطق دورافتاده و محروم ظاهرا تاثير چندان مناسبي برروي قيمت كارت*هاي اينترنت نداشته است زيرا در برخي از اين مناطق پيش از اين بعضا تا 40 درصد تخفيف پهناي باند نيز اعمال شده بود اما به گفته*ي فعالان بازار با شرايط جديد و اجراي تخفيف 30 درصدي به افزايش قيمت كارت*هاي اينترنت دربرخي اين مناطق منجر شده و يا خواهد شد.
به گزارش خبرنگار فن*آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، كاهش 30 درصدي قيمت پهناي باند براي شركت*هايي كه در شهرستان*ها فعاليت مي*كنند آنچنان كه بايد و شايد ملموس نيست زيرا به گفته*ي فعالان درحوزه*ي اينترنت پيش از اعمال اين تخفيف براي اكثر شهرستان*ها كاهش 40 درصدي اعمال مي*شد اما با تخفيف 30 درصدي از اين پس به جاي 40 درصد،* 30 درصد تخفيف اعمال خواهد شد كه اين موضوع تبعاتي را براي شركت*ها به همراه خواهد داشت و گفته مي*شود كه اين موضوع به افزايش قيمت كارت*هاي اينترنتي در برخي شهرستان*ها منجر مي*شود.
در همين رابطه رييس انجمن شركت*هاي اينترنتي استان فارس با بيان اينكه در شهرهاي بزرگ معمولا كاهش قيمت و تخفيف چنداني را در پهناي باند از طرف مخابرات شاهد نبوديم، اظهار كرد: در شهرهاي كوچك و مناطق محروم شركت*هاي اينترنتي از تخفيف بيشتري در قيمت پهناي باند برخوردارند اما در شهرهاي بزرگ اين گونه نبوده است.
قيمت كارتهاي اينترنت قابل كنترل نيست
مهران صالحيان با بيان اين كه قيمت كارت*هاي اينترنت چيزي نيست كه بتوان آن را كنترل و يا كفي براي آن مشخص كرد، تصريح كرد: با كاهش 30 درصدي قيمت پهناي باند اينترنت شاهد كاهش 15 درصدي قيمت كارت*هاي اينترنت خواهيم بود اما تصور نمي*كنم كه برخلاف شهرهاي كوچك در كلان*شهرها و شهرهاي بزرگ شاهد افزايش قيمت كارت*ها باشيم زيرا در اين صنف برخلاف اصناف ديگر كاهش قيمت رخ مي*دهد.
به گفته*ي يك فعال حوزه*ي اينترنت از حدود يك سال پيش كه قيمت پهناي باند از طرف مخابرات براي شركت*هاي اينترنتي كاهش يافت، شاهد افت قيمت كارت*ها براي كاربران نهايي بوديم و كاهش 30 درصدي تعرفه*ي پهناي باند كه جديدا ابلاغ شده تقريبا بين 15 تا 20 درصد كاهش را براي كاربران* نهايي به همراه داشته است كه بعضا اين تخفيف اعمال شده و يا خواهد شد.
به عقيده*ي باقر افخمي ماده*ي اوليه*ي ارتباطات اينترنتي، پهناي باند است كه از مخابرات براي شركت*ها تامين مي*شود، شركت*ها علاوه بر هزينه*ي پهناي باند هزينه*هاي ثابت ديگري نيز دارند و نمي*توان گفت هر اندازه كه قيمت پهناي باند كاهش يابد قيمت كارت*هاي اينترنت نيز براي كاربران كاهش خواهد يافت.
كاهش 30 درصدي قيمت پهناي باند و افزايش قيمت كارت*هاي اينترنت
اما مصطفي برهان ليمودهي معتقد است: شركت*هاي اينترنتي به غير از هزينه*ي پهناي باند هزينه*هاي ديگري مثل نيروي كار، برق، هزينه*هاي پرسنلي، تلفن و موارد ديگر را دارند كه با وجود اين هزينه*ها حتي در صورت ارايه*ي رايگان پهناي باند اينترنت از طرف مخابرات به شركت*ها كاهش 30 درصدي قيمت كارت*هاي اينترنت را شاهد خواهيم بود.
او خاطر نشان كرد: در شهرستان*هاي مختلف در رابطه با پهناي باند تخفيف*هاي مختلفي اعمال مي*شد كه پس از اعمال 30 درصدي كاهش، از اين پس اين تخفيف اعمال خواهد شد كه اين موضوع به ضرر برخي شركت*هاي شهرستاني خواهد بود.
افزايش قيمت كارت*هاي اينترنت پيش*بيني نمي*شود
اما يك مدير شركت اينترنتي با اشاره اينكه در حال حاضر صنعت ISP*ها در رقابت شديدي به سر مي*برد، اظهار كرد: شركت*هاي اينترنتي با مازاد عرضه رو به رو هستند و اين باعث مي*شود شركت*ها باهم رقابت شديدتري داشته باشند و قيمت*ها رو به كاهش برود.
رضا فرزانه گفت: با وضعيت حاكم در حوزه*ي فن*آوري اطلاعات، به هيچ وجه افزايش قيمت كارت*هاي اينترنت پيش*بيني نمي*شود زيرا نرخ ارتباطات و استفاده از اينترنت با افزايش ظرفيت شركت*هاي فعال به طور مرتب در حال كاهش است و اگر قيمت كارت*هاي اينترنت را با چند سال گذشته مقايسه كنيم متوجه مي*شويم كه هيچ زماني شاهد افزايش قيمت اينترنت نبوديم و به مرور قيمت*ها كاهش يافته است.
به گفته*ي فعالان در بازار، قيمت كارت*هاي اينترنت از سال گذشته 10 تا 40 درصد كاهش يافته است، كاهش 30 درصدي تعرفه*ي پهناي باند كه جديدا توسط سازمان تنظيم مقرارت و ارتباطات راديويي به شركت*ها ابلاغ شده، طبيعتا به كاهش 30 درصدي در قيمت كارت*ها منجر نخواهد شد، زيرا يك شركت اينترنتي هزينه*هاي ديگري نيز دارد و اين هزينه بخش كوچكي از هزينه*ي شركت*ها را شامل مي*شود.
شركت*هاي اينترنتي با كاهش قيمت كارت*ها، سرويس را همراه با كيفيت پايين ارايه مي*دهند
عليرضا پورمددي - يك مدير شركت اينترنتي - با اشاره به اين كه در يك سال گذشته شاهد حدود 50 تا 60 درصد كاهش قيمت در كارت*هاي اينترنت بوديم، گفت: در اين مدت وضعيت قيمت كارت*هاي اينترنت دچار نوسان چشم*گيري شد به*طوري كه شركت*هاي فعال در اين حوزه و ارايه*دهندگان اين سرويس دچار ضرر و زيان مالي شده*اند.
وي با تاكيد بر اينكه متاسفانه در بازار كارت*هاي اينترنتي نابه*ساماني شديدي را شاهد هستيم، تصريح كرد: قيمت كارت*هاي اينترنت به دليل كاهش تعرفه*ها كاهش يافت اما متاسفانه به دليل نبودن تعرفه و ملاكي براي تعيين قيمت كف كارت*ها، شاهد كاهش قيمت شديد كارت*ها توسط برخي شركت*ها براي به دست آوردن بازار بوديم به طوريكه آن*ها براي به دست آوردن بازار به فروش كارت*هاي خود كمتر از قيمت تمام شده اقدام كردند كه اين موضوع براي ديگر شركت*ها تبعات بدي به همراه خواهد داشت.
به گفته*ي فعالان بازار برخي شركت*هاي ISP قبل از كاهش تعرفه*هاي پهناي باند از طرف مخابرات به كاهش قيمت كارت*هاي خود اقدام كردند، بنابراين كاهش 30 درصدي كه در روزهاي اخير اعمال شده چندان محسوس نخواهد بود.
كاهش 30 درصدي تعرفه*ي اينترنتي براي كاربران نهايي تا 15 درصد كاهش به همراه دارد
اما منصور وفابخش يكي ديگر از فعالان در بازار اينترنت با اشاره به بحث ابلاغ مصوبه*ي كاهش 30 درصدي تعرفه*هاي اينترنت به شركت*هاي اينترنتي كه پس از تصويب كميسيون تنظيم مقررات براي اجرا به مخابرات استان*ها اعلام شد، اظهار كرد: كاهش 30 درصدي تعرفه*هاي اينترنت كه سهمي* از هزينه شركت*ها را شامل مي*شود به طور قطع در قيمت اينترنت براي كاربران نهايي موثر خواهد بود.
شواهد نشان مي*دهند كه بازار عرضه و تقاضا در اين حوزه روز به روز افزايش يافته و تعداد متقاضيان بيشتر مي*شود و به همين دليل شركت*ها به دليل رقابتي كه به وجود مي*آيد مجبور به كاهش قيمت*هاي خود خواهند شد و در حال حاضر نيز به دليل اعمال كاهش 30 درصدي طبيعتا اين مساله و كاهش اعمال خواهد شد.
بنا بر اظهارات فعالان بازار كاهش 30 درصدي تعرفه*ي اينترنت براي شركت*هاي اينترنتي و ارايه دهنده*ي اين سرويس، براي كاربران نهايي تا 15 درصد كاهش را به همراه خواهد داشت.
به عقيده*ي تحليلگران به دليل وجود مسائل رقابتي، شركت*هاي اينترنتي با كاهش قيمت كارت*ها، سرويس را همراه با كيفيت پايين ارايه مي*دهند، در صورتي كه با اين روش شركت*هايي كه سرويس خود را با قيمت بالاتر و كيفيت بهتري ارايه مي*دهند، ضربه خواهند خورد بنابراين بايد متولي مشخصي وجود داشته باشد كه كف قيمت كارت*ها را در اين حوزه مشخص كند.
انتهاي پيام
منبعموضوعات مشابه: