كار ميكنه. فقط توی تنظيم socks بايد 9051 باشه فكر ميكنم برای كارهای موقتی خوبه چون اينطور كه مشخصه اين برنامه زياد از خط نت كار ميكشه و يكم شلوغ هم هست. برنامه های پولی رو بيشتر ترجيح ميدم.