طرح تاريخ هنر از جمله طرح هايي مي باشد كه از طرف گروه هنر اجراء مي شود .
علاقه مندان مي توانند با شناخت ريشه اي هنروپيدايش آن از دوران پارينه سنگي تا دوران ساساني آشنا شوند.
در هر دوره مجموعه اي مقالات در قالب ( نامه هنر) از طرف اعضاء گروه هنر به علاقه مندان هنراين مرزو بوم داده مي شود كه تكميل كننده سخن استاد و جزوات درسي مي باشد.
موارد مورد بررسي در كلاس :

1- بررسي پيدايش هنر در دوره هاي اوليه زندگي بشر :
1-پارينه سنگي.
2-ميانه سنگي.
3-نوسنگي.
2- بررسي هنر در دوره هاي تمدن هاي اوليه :
1- سومر . 2- اكد. 3- بابل . 4- كلده . 5- آشور.
3- بررسي هنر در تمدن ايران :
1- هخامنشي . 2- سلوكيه . 3- اشكاني. 4- ساساني.
نحوه اجراء طرح :
1- استفاده از كلام شيوا ورساي استاد.
2- پخش اسلايد و فيلم مربوطه به هر بخش .
3- آموزش به روش مستقيم به صورت مشاهده آثا در موزه ها و مكان هاي تاريخي.
4- ارائه جزوه و(هنر نامه) گروه هنر در هر دوره تاريخي.
كساني كه تمايل به شركت در اين كارگاه را دارند مي توانند
به لينک زير مراجعه کنند.

http://afraz.ir/program/Program3.htm