سلام

من يه AS5300 دارم و از NTTAC استفاده ميكنم.

زمانيكه يوزرها با خطوط تلفن معمولي به خط E1 وصل ميشن. هيچ مشكلي روي ديسكانكت Async ندارم.

ولي وقتيكه يوزرهايي كه ISDN دارند و با ISDN به E1 كانكت ميكنند. ديگه روي Asyc نميرند. توي NTTAC اين يوزرها را Serial نشون ميده !!!!

چطور توي NTTAC پورت سريال رو ديسكانكت كنم !!!!موضوعات مشابه: