سلام
یک سناریو میخاهیم طراحی کنیم که کاربران از منزل با تلفن به یک سری شماره ها(xxxx973) تماس میگیرند.
روتر ما به یک ivr متصله.هنگامی که کاربران تماس میگیرند برای آنها آهنگ یا قصه یا ...پخش میشود
تا اینجای پروژه پیاده سازی شده
روتر ما از یک سمت به ivr متصل شده و از طرف دیگر به مخابرات که از نوع isdn pri است
یک سری از شماره ها که با 973 شروع میشه رو میخواهیم پولی کنیم هنگامی که کاربری تماس میگیرد،ivr از او user , pass میخواهد و کاربر با تلفن خود user , pass خود را وارد میکند
سوالی که دارم در مورد نوشتن aaa(accounting) است؟
یاد آوری کنم که کانکشن کاربران از نوع ppp نیست
موضوعات مشابه: