با توضیحات آقای Poker موافقم , تو بعضی موارد حتی توی CCNA هم پکت تریسر کم میاره چه برسه ccnp.