نمي تونم به بيرون vpn بزنم
من يك asa 5520 دارم به شبكه ما vpn زده مي شه ولي خيلي اجيبه من نمي تونم به بيرون
vpn بزنمموضوعات مشابه: