حدود 30 دقیقه پیش مشکل قطعی خط E1 پیش آمد که بعد از خاموش و روشن نمودن مودم های لینک و دستگاه AccessServer مشکل برطرف شد . اما بعد از اتصال کاربران تعدادی خروجی در کنسول که تابحال مشاهده نکرده بودم دیده شدند :

کد:
*Feb  1 09:56:31.855: %ALIGN-3-CORRECT: Alignment correction made at 0x6023887Creading 0x40669681

*Feb  1 09:56:31.855: %ALIGN-3-TRACE: -Traceback= 6023887C 6020FE5C 602121B4 6052B7F8 6019625C 6019865C 60198E34 60198F10

*Feb  1 09:56:31.855: %ALIGN-3-CORRECT: Alignment correction made at 0x60238890reading 0x40669687

*Feb  1 09:56:31.859: %ALIGN-3-TRACE: -Traceback= 60238890 6020FE5C 602121B4 6052B7F8 6019625C 6019865C 60198E34 60198F10

*Feb  1 09:56:31.859: %ALIGN-3-CORRECT: Alignment correction made at 0x60237B18reading 0x4066DA51

*Feb  1 09:56:31.859: %ALIGN-3-TRACE: -Traceback= 60237B18 60238B68 6020FE5C 602121B4 6052B7F8 6019625C 6019865C 60198E34
موضوعات مشابه: