با سلام

من دنبال یک Proxy Server هستم که 2 تا قابلیت زیر رو داشته باشه

1.بتونه تو کوکی های درخواستی کاربران تغییراتی بده

برای مثال HTTP header

Referer از
کد:
Referer: http://en.wikipedia.org/wiki/Main_Page
تغییر بده به
کد:
Referer: http://http://forum.persiannetworks.com
2.امکان urlredirect داشته باشه

برای مثال هر وقت آدرسی با اسم

کد:
http://forum.persiannetworks.com/newthread.php?do=newthread&f=61
درخواست داده شد به
کد:
http://forum1.persiannetworks.com/newthread.php?do=newthread&f=61
تغییر پیدا بکنه

فقط اسم دومین و ساب دومین امکان تغییر داشته باشه

ولی ادامه سایت تغییر پیدا نکنه
کد:
newthread.php?do=newthread&f=61
موضوعات مشابه: