دو آفر ویژ با تعداد محدود .
سرور ها شامل مقدار کمی هزینه ستاپ می باشند .
پلن ها اورسل نبوده و تمام منابع رزو شده خواهد بود .
هر دو گیگ رم اضافه 4 یورو .
هر 50 گیگ هارد اضافه 4 یورو .


Special VDS 4G
CPU: Intel® Xeon 1650v3 Core 2*2000 MHz
RAM: 4 GB
Hard: 30 SSD GB
Port: 1Gbps
Bandwidth: Unlimit

سفارش
€5.00 Euro ماهانه حدود 85000 هزار تومان
€2.50 Euro ستاپ

*********************

Special VDS 6G
CPU: Intel® Xeon 1650v3 Core 2*2000 MHz
RAM: 6 GB
Hard: 70 SSD GB
Port: 1Gbps
Bandwidth: Unlimit

سفارش
€7.00 Euro ماهانه حدود 119000 تومان
€5.00 Euro ستاپ
هزینه ستاپ در جهت تضمین برای تمدید بر روی سرویس ها درج شده .
در صورت پرداخت های سه ماه به بالا هزینه ستاپ کسر می شود .
موضوعات مشابه: