با mdaemon هنگام تنظیم پروفایل اوتلوک فقط اطلاعات inbox می آید ولی در WorldClient همه چیز درست استموضوعات مشابه: