یک لینک خیلی خوب در این مورد از یکی از خدایان Exchange یعنی Paul Cunningham دیدم گفتم اینجا هم آدرسش رو قرار بدم

How to Configure Exchange Server 2010 Outlook Anywhere