سلام :

با خطای kernel panic not syncing attempted to kill init elastix هنگام بالا آمدن الستیکس رو برو می شم .

می خواستم ببینم به چه دلایل هست و راه حل آن چیست ؟ بدون پاک شدن کانفیک

وژن : elastix (2.6.18-348.6.1.e15

با تشکرموضوعات مشابه: