سلام
بعد از یکبار برق رفتن و restart شدن تجهیزات این مشکل برام پیش اومده.
منبع خاصی برای رفع عیب نتونستم پیدا کنم. کسی از دوستان میتونه بیشتر راهنمایی کنه.

Oct 2 10:22:48.361: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x5701
Bearer Capability i = 0x8090A3
Standard = CCITT
Transfer Capability = Speech
Transfer Mode = Circuit
Transfer Rate = 64 kbit/s
Channel ID i = 0xA98391
Exclusive, Channel 17
Calling Party Number i = 0x2183, '9905112349'
Plan:ISDN, Type:National
Called Party Number i = 0xC1, '5505'
Plan:ISDN, Type:Subscriber(local)
Sending Complete
Oct 2 10:22:48.361: ISDN Se0/0/0:15 Q931: Received SETUP callref = 0xD701 callID = 0x011F switch = primary-net5 interface = User
Oct 2 10:22:48.361: flex_dsprm_vtsp_open - ACTIVE CALL, CPU load 5sec = 1, 1 Min = 2

Oct 2 10:22:52.277: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- SETUP pd = 8 callref = 0x5701
Bearer Capability i = 0x8090A3
Standard = CCITT
Transfer Capability = Speech
Transfer Mode = Circuit
Transfer Rate = 64 kbit/s
Channel ID i = 0xA98391
Exclusive, Channel 17
Calling Party Number i = 0x2183, '*************'
Plan:ISDN, Type:National
Called Party Number i = 0xC1, '5505'
Plan:ISDN, Type:Subscriber(local)
Sending Complete
Oct 2 10:22:52.277: ISDN Se0/0/0:15 **ERROR**: L3_GetUser_NLCB: DUPLICATE SETUP, message ignored.
Oct 2 10:22:56.269: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8 callref = 0x5701
Cause i = 0x82E6 - Recovery on timer expiry
Oct 2 10:22:56.269: ISDN Se0/0/0:15 Q931: TX -> RELEASE pd = 8 callref = 0xD701
Oct 2 10:22:56.285: ISDN Se0/0/0:15 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8 callref = 0x5701


این متن هم به دردم جالب بود ولی نتونستم ازش استفاده کنم
https://bst.cloudapps.cisco.com/bugs...94/?rfs=iqvred
موضوعات مشابه: