قبلا از واک استفاده میشد ک به دلیل باگهای زیاد الستیکس نصب کردم،داخلی هاو ترانک و input &nbsp;و output تعریف شدند<br>آی پی الستیکس جایگزین آی پی واک قبلی شده، ولی ارتباط داخلی هم قطع شده، voip gateway vega50 به تازگی تهیه شدهموضوعات مشابه: