سلام
یه سناریو رومیخوام اجرا کنم به اینصورت که می خوام یه سری مشخصات وقتیطرف مقابل تماس میگره تووی یه پایگاه داده که روی سروری به غیر از Elastix هست ذخیره بشن ولی نمیدونم چرا انجام نمیشه
کد HTML:
<?php
include_once("phpagi.php");
require_once("phpagi-asmanager.php");
require_once 'db.php';$agi = new AGI();

$caller_ID = $argv[1];
$dial_Status= $argv[2];
$uniqid = $argv[3] ;
$exten = $argv[4] ;

$db_Username = "root";
$db_Pass = "";
$db_Host = "192.168.100.50";
$db_Name = "elastix";
$date_Now = date(null);

$db = new Database();

$data = array('number?i'=>$caller_ID,
'uniqid?i'=>$uniqid,
'dial_Status?i'=>$dial_Status,
'exten?i'=>$exten);
$sql= 'INSERT INTO number (number,uniqid,dial_Status,exten) VALUE (:number,:uniqid,:dial_Status,:exten) ';
$db->QueryIUDS($sql,$data) ;


?>
کد:
[testagi]
exten =>1000,2,Answer
exten => 1000,1,AGI(/var/lib/asterisk/agi-bin/testagi.php,${CALLERID},${DIALSTATUS},${UNIQUEID},${EXTEN)
exten => 1000,2,Hangup

البته این کد بالا رو واسه تست نوشتم ولی درکل باید کارکنه
الان elastixروی یه ماشین مجازی بالاست و از xamp به عنوان پایگاه داده جدا رویخود هاست(ویندوزخودم) کمک میگیرم
ادرس ip هردو تووی یه رنج هستشموضوعات مشابه: