سلام، یک دستگاه Newrock OM4 2s2 دارم، داخلی های آنالوگ 2 تا بهم میده و داره کار میکنه، الان میخوام داخلی SIP روش تعریف کنم، این کار رو هم کردم و روی softphone zoiper رجیستر شده ولی وقتی تماس میگیرم خطای 488 میده.
لاگ مربوط به تماس هم این هست:

[01/10 02:06:29.027126]SIP: recv[192.168.19.12:48400],len=[764],msg=
INVITE sip:00989126717057@192.168.16.2:5060;transport=UDP SIP/2.0


Via: SIP/2.0/UDP 82.99.213.50:48400;branch=z9hG4bK-524287-1---65b4373cab6aa1fc;rport


Max-Forwards: 70


Contact: <sip:222@82.99.213.50:48400;transport=UDP>


To: <sip:00989126717057@192.168.16.2:5060;transport=UD P>


From: "222"<sip:222@192.168.16.2:5060;transport=UDP>;tag =fbb52f1d


Call-ID: bc_YDX8HgRaAxcVUZxLIfQ..


CSeq: 1 INVITE


Content-Type: application/sdp


User-Agent: Zoiper rv2.8.26-IPv6


Allow-Events: presence, kpml, talk


Content-Length: 240


v=0


o=Z 0 0 IN IP4 82.99.213.50


s=Z


c=IN IP4 82.99.213.50


t=0 0


m=audio 59716 RTP/AVP 3 110 97 8 0 101


a=rtpmap:110 speex/8000


a=rtpmap:97 iLBC/8000


a=fmtp:97 mode=20


a=rtpmap:101 telephone-event/8000


a=fmtp:101 0-16


a=sendrecv


[01/10 02:06:29.101598]SIP:send[192.168.19.12:48400] rc=317 msg=
SIP/2.0 100 Trying


Via: SIP/2.0/UDP 82.99.213.50:48400;rport;received=192.168.19.12;br anch=z9hG4bK-524287-1---65b4373cab6aa1fc


To: <sip:00989126717057@192.168.16.2:5060>;tag=7725897 72479-1


From: "222"<sip:222@192.168.16.2:5060>;tag=fbb52f1d


Call-ID: bc_YDX8HgRaAxcVUZxLIfQ..


CSeq: 1 INVITE


Content-Length: 0


[01/10 02:06:29.107359]SIP:send[192.168.19.12:48400] rc=330 msg=
SIP/2.0 488 Not Acceptable Here


Via: SIP/2.0/UDP 82.99.213.50:48400;rport;received=192.168.19.12;br anch=z9hG4bK-524287-1---65b4373cab6aa1fc


To: <sip:00989126717057@192.168.16.2:5060>;tag=7725897 72479-1


From: "222"<sip:222@192.168.16.2:5060>;tag=fbb52f1d


Call-ID: bc_YDX8HgRaAxcVUZxLIfQ..


CSeq: 1 INVITE


Content-Length: 0


[01/10 02:06:29.326282]SIP: recv[192.168.19.12:48400],len=[367],msg=
ACK sip:00989126717057@192.168.16.2:5060;transport=UDP SIP/2.0


Via: SIP/2.0/UDP 82.99.213.50:48400;branch=z9hG4bK-524287-1---65b4373cab6aa1fc;rport


Max-Forwards: 70


To: <sip:00989126717057@192.168.16.2:5060>;tag=7725897 72479-1


From: "222"<sip:222@192.168.16.2:5060;transport=UDP>;tag =fbb52f1d


Call-ID: bc_YDX8HgRaAxcVUZxLIfQ..


CSeq: 1 ACK


Content-Length: 0


ممنون میشم کمک کنین.موضوعات مشابه: