سناریو به این صورت هست

یک روتر 2800 سیسکو (CME) و یک الستیکس در دو محل و شبکه مختلف وجود دارند که با IPSec همدیگرو می بینن.

سیپ ترانک روی الستیکس و dial-peer روی سیسکو تعریف شده به صورت زیر.


الستیکس:

host=192.168.56.65
type=peer
context=192.168.56.65
allow=g729&ulaw
nat=no
qualify=yes
disallow=all


سیسکو:
dial-peer voice 891 voip
description To-CME
destination-pattern 4..
session protocol sipv2
session target ipv4:192.168.1.6:5060
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
!

مشکل اینه که این ارتباط یک طرفه کار میکنه.از الستیکس به سیسکو داخلی بدون مشکل زنگ میخوره و صدا رد و بدل میشه،ولی از سیسکو به الستیکس بوغ عدم پیدا کردن نقطه پایانو میزنه.
از سیسکو به الستایکس:

#csim start 407
csim: called number = 407, loop count = 1 ping count = 0

csim err csimDisconnected recvd DISC cid(32539)
csim: loop = 1, failed = 1
csim: call attempted = 1, setup failed = 1, tone failed = 0

this is when i try to call elastix extensions
Call 1
SIP Call ID : 00308420412d7b8e49710a0d7b4b2a41@192.168.1.6:5060
State of the call : SIP_STATE_OPTIONS_WAIT (27)
Substate of the call : SUBSTATE_NONE (0)
Calling Number : Unknown
Called Number :
Bit Flags : 0x40000C 0x104 0x10
CC Call ID : 32542
Source IP Address (Sig ): 192.168.56.65
Destn SIP Req Addr:Port : [192.168.1.6]:0
Destn SIP Resp Addr:Port: [192.168.1.6]:5060
Destination Name : 192.168.1.6
Number of Media Streams : 1
Number of Active Streams: 0
RTP Fork Object : 0x0
Media Mode : flow-through
Media Stream 1
State of the stream : STREAM_IDLE
Stream Call ID : -1
Stream Type : voice+dtmf (1)
Stream Media Addr Type : 1
Negotiated Codec : No Codec (0 bytes)
Codec Payload Type : 255 (None)
Negotiated Dtmf-relay : inband-voice
Dtmf-relay Payload Type : 0
Media Source IP Addr:Port: [192.168.56.65]:0


Options-Ping ENABLED:NO ACTIVE:NO
Number of SIP User Agent Server(UAS) calls: 1

از الستیکس به سیسکو:


Call 1
SIP Call ID : 17af6dea02cea03c6a1b7f3b672523a7@192.168.1.6:5060
State of the call : STATE_SENT_ALERTING (14)
Substate of the call : SUBSTATE_NONE (0)
Calling Number : AutoPorsche
Called Number : 219
Bit Flags : 0xC0001C 0x300 0x404
CC Call ID : 32548
Source IP Address (Sig ): 192.168.56.65
Destn SIP Req Addr:Port : [192.168.1.6]:5060
Destn SIP Resp Addr:Port: [192.168.1.6]:5060
Destination Name : 192.168.1.6
Number of Media Streams : 1
Number of Active Streams: 0
RTP Fork Object : 0x0
Media Mode : flow-through
Media Stream 1
State of the stream : STREAM_ADDING
Stream Call ID : -1
Stream Type : voice+dtmf (1)
Stream Media Addr Type : 1
Negotiated Codec : g711ulaw (160 bytes)
Codec Payload Type : 0
Negotiated Dtmf-relay : rtp-nte
Dtmf-relay Payload Type : 101
QoS ID : -1
Local QoS Strength : BestEffort
Negotiated QoS Strength : BestEffort
Negotiated QoS Direction : None
Local QoS Status : None
Media Source IP Addr:Port: [192.168.56.65]:18608
Media Dest IP Addr:Port : [192.168.1.6]:12718


Options-Ping ENABLED:NO ACTIVE:NO
Number of SIP User Agent Server(UAS) calls: 1


لطفا برای ترابلشوتینگ راهنمایی کنید.
موضوعات مشابه: