سلام

کسی با VoipSiwith کار کرده؟ من تو نصبش مشکل دارم و Error هم از این میگیره که نمیتونه به ODBC کانکت کنه