سلم دوستان از سیستم الستیکس استفاده میکنم در شرکت وقتی برای شخصی یک
Extension درسیت میکنم مثلا 132 و displayname اش رو هم میزارم مثلا علی میخوام کاری کنم وقتی 132 به من زنگ میزنه اسمش روی گوشی ام بیفته باید چیکار کنم؟