در شبکه فعلی یک سرور الستیکس نصب خواهد شد و از روتر 3845 بعنوان gateway استفاده میشه.و همچنین پورتهای FXO هم روی روتر نصب شدند.حالا سوال اینکه آیا اگر بین این دو تجهیز یعنی سرور الستیکس و روتر ترانک ایجاد کنیم،مشکلی در دریافت و خروج تماس ها نخواهیم داشت؟ینی میتوانیم کلیه خطوط مستقیم رو همزمان روی همان ارتباط ترانک داشته باشیم؟ممنونمموضوعات مشابه: