سلام

من EXTهای الستیکس را روی 1 تنور FXS آوردم و از اون دادم به یک سرور آنالوگ بعد 4 تا بوق که داخلی می خوره answer میکنه و بوق اون سرور پخش میشه حالا من می خوام این 4 تا بوق حذف بشه.

Intercom و paging هم نمی خوام .

راستی اینجام گفته 1 چیزی ول وقتی گذاشتم جواب نگرفتم.

Administrator setup: Configuring your Asterisk server to work with Flexor Managerموضوعات مشابه: