ما از یک isp سرویس v-p-n خریداری کردیم.همونطور که گفتم در دو نقطه دوتا روتر zyxel نصب هست.

میکروتیک با در چه نقطه هایی نصب بشه ؟ راستش یه خورده گیج شدم !!!