با سلام
در الستیکس قسمتی برای ارسال فکس وجود دارد. شماره را میگیرد و فکس را ارسال می کند. برای ارسال فکس به شماره ای که فکس پشت منشی تلفنی است چه باید کرد. الستیکس باید شماره را بگیرد، چند ثانیه صبر کند تا منشی تلفنی شروع شود، بعد شماره داخلی مربوط به فکس را بگیرد.موضوعات مشابه: