مشکلی با ترانسفر در CME دارم. اگر بعد از ترانسفر مخاطب نباشد و قطع نکند قطع نمیشود و انقدر زنگ میخورد تا کسی بردارد.موضوعات مشابه: