معمولا خود تلفن های آی پی یا نرم افزاری امکان برقراری یک کنفرانس سه طرفه را برای کاربر فراهم می کنند . اما با استفاده از meetme در استریسک شما می توانید به تعداد دلخواه اتاق کنفرانس با تعداد نامحدود شرکت کننده تعریف کنید . برای اتاق های کنفرانس کلمه عبور قرار دهید تا دسترسی به آنها اختصاصی شده ، پیام های خوش آمد گویی و ... تنظیم کنید و مدیریت کنفرانس را به یکی از شرکت کنندگان بسپارید ...
فرض کنید چهار تا کاربر با داخلی های 101 تا 104 می خواهند در یک کنفرانس تلفنی شرکت کنند . در این مثال ما یک اتاق کنفرانس ساده با شماره 678 تعریف می کنیم که کاربران برای شرکت در کنفرانس کافی است از تلفن های خود ، شماره 678 را شماره گیری نموده و کلمه عبور 123321 را وارد نمایند تا در کنفرانس تلفنی شرکت نمایند .
تنظیمات مربوط به اتاق کنفرانس در فایل meetme.conf در مسیر /etc/asterisk واقع است .
کد:
vi /etc/asterisk/meetme.conf
تمامی اتاق های کنفرانس در بخش [room] تعریف می شوند و گرامر کلی تعریف آنها به صورت زیر است :
کد:
conf => conference_number[,pin][,administrator_pin]
که conference_number شماره کنفرانس ، pin کلمه عبور برای ورود به اتاق کنفرانس و administrator_pin کلمه عبور مدیر کنفرانس است . کلمه عبور اتاق کنفرانس و مدیر کنفرانس به صورت دلخواه است و فقط در صورت نیاز می توان آنها را تعریف نمود .
برای مثال ما با شماره اتاق 678 و کلمه عبور 123321 در بخش [room] به صورت زیر تعریف می کنیم :
کد:
[room]
conf => 678,123321
حالا باید الگوی تماس را طوری تعریف کنیم که با گرفتم شماره 678 به کنفرانس شماره 678 مسیر دهی شویم پس در extensions.conf تغییرات زیر در contex پیش فرض که معمولا from-internal هست را اعمال می کنیم :
کد:
   
[from-internal]
extension => 678,1, meetme(678)
extension =>678,2,Hangup()
البته در آخر asterisk -r و سپس reload


موضوعات مشابه: