درست کردن یک شبکه wifi برای استفاده غیر از اینترنت؛ارسال دیتا بین کلاینتا مانند:پیام؛موضوعات مشابه: