باسلام
برای مانیتورینگ قایل سرور نیاز به نرم افزاردارم
اینهاروپیدا کردم کسی کرشون رو داره؟موضوعات مشابه: