دوستان کسی از آخرین کرک PRTG V12 که در لینک زیر معرفی شده بوده استفاده کرده؟ هنوز کار میکنه؟

کرک نرمافزار PRTG NETWORK MONITOR v12موضوعات مشابه: