دوستان در مورد مفاهیم زیر در Backup Exec سوال داشتم.لطف کنید ساده بگید
Media
Media Set
media vaultموضوعات مشابه: